математична модель

Математичне моделювання межі області двовісних абсолютно пружних станів деревини

У роботі синтезовано математичну модель для визначення межі області двовісних абсолютно пружних станів ортотропних матеріалів та отримано систему нелінійних алгебраїчних рівнянь для ідентифікації її параметрів. З використанням методу неперервного продовження за найкращим параметром та методу Рунге-Кутти побудовано криві розмежування абсолютно пружної та не пружної областей деформування для сосни.

РОЛЬ ОКСИДІВ НІТРОГЕНУ ЗА ПРИСУТНОСТІ ДІОКСИДУ СУЛЬФУРУ В ДИНАМІЦІ ПОГЛИНАННЯ ДІОКСИДУ КАРБОНУ ХЛОРОФІЛСИНТЕЗУЮЧИМИ МІКРОВОДОРОСТЯМИ

Досліджено  вплив  оксидів  нітрогену  за  присутності  оксиду  сульфуру  на  димаміку  поглинання  діосиду  карбону  хлорофілсинтезуючими  мікроводоростями Chlorella.   Пред- ставлені  експериментальні  залежності  динаміки  поглинання  СО2  мікроводоростями  у випадку присутності лише NxOy та за критичної концентрації інгібітора фотосинтезу SO2 в присутності NxOy.

Analysis and improvement of design diagrams and mathematical models of vibratory lapping machines

Problem statement. The development of energy-efficient and high-performance vibratory lapping machines demands the improvement of their design diagrams and calculation techniques. Purpose. The main objectives of this research consist in detailed analysis of existent design diagrams and mathematical models of vibratory lapping machines; designing the three-mass hanger-type structures of such machines providing circular oscillations of laps; derivation of differential equations describing the motion of their oscillatory systems.

Wave concept of motion in mathematical models of the dynamics of two-dimensional media studying

The methodology of the studying of dynamic processes in two-dimensional systems by mathematical models containing nonlinear equation of Klein-Gordon was developed. The methodology contains such underlying: the concept of the motion wave theory; the single - frequency fluctuations principle in nonlinear systems; the asymptotic methods of nonlinear mechanics. The aggregate content allowed describing the dynamic process for the undisturbed (linear) analogue of the mathematical model of movement.

Математичне моделювання теплопередавальної системи конвективних поверхонь нагріву парового котла ТПП-210А

Розроблено математичну модель та відповідну структурну схему конвективних поверхонь нагріву парового котла ТПП-210А у вигляді системи взаємозв'язаних теплообмінників. Поєднані між собою конвективні поверхні нагріву розглядаються як конвективна теплопередавальна система парового котла. Отримані результати моделювання конвективної теплопередавальної системи дозволяють виконувати режимні розрахунки залежності температурного і теплового режиму поверхонь нагріву від зміни вхідних температур теплоносіїв, відносних змін витрати теплоносіїв, а також площі поверхонь нагріву.

Математична модель електричної активності ділянок білогічної нейронної мережі

У статті запропоновано математичну модель генерування потенціалу дії та поширення імпульсу у відростках нейрона на підставі аналізу параметричних електричних кіл з розподіленими параметрами та математичну модель синаптичних міжнейронних зв’язків.

СТРУКТУРУВАННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ШЛЯХОМ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ

Якісна медична допомога – важливий індикатор економічного розвитку держави. Сьогодні підвищення якості медичних послуг є пріоритетним завданням як для медичних установ, так і для держави загалом. Розроблення методів і засобів для безперервного підвищення якості медичних послуг сприяє регулюванню, удосконаленню медичних послуг, забезпечує комплексність її складових, послідовність і безперервність їх надання, а також допомагає персоналу визначитися з нап­рям­ками досягнення оптимального рівня надання медичної допомоги.

Математичне моделювання та експериментальна ідентифікація параметрів системи наведення комплексу озброєння

Обґрунтовано методологічні підходи до удосконалення системи керування механізму вертикального наведення пакету напрямних реактивної системи залпового вогню БМ-21 у напрямі підвищення швидкодії та точності позиціювання. Обґрунтовано використання триконтурної позиційної структури системи керування механізмом наведення з контуром регулювання положення та нечітким коректором. Отримано математичну модель руху пакету напрямних та розраховано їх реакцію. Експериментально отримано параметри елементів системи наведення, їх перехідні характеристики та передавальні функції

Вентильний реактивний двигун із буфером енергії в системах з автономним живленням обмеженої потужності

Обґрунтовано доцільність використання ємнісного нагромаджувача в колі електронного комутатора для покращення техніко-економічних показників вентильних реактивних двигунів. Такий електромеханічний перетворювач максимально простий конструктивно, дешевий у виготовленні та має хороші технологічні характеристики порівняно із найпростішими електричними машинами — асинхронними, а привід на базі вентильного двигуна з пасивним ротором за регулювальними властивостями не поступається приводам з колекторними двигунами постiйного струму, які набули необмеженого поширення.

Моделювання усталених режимів електромережі із синхронним електроприводом гідравлічного навантаження

Помпові станції, які забезпечують переміщення рідини трубопровідним транспортом, є істотними споживачами електричної енергії. Перевитрати електроенергії внаслідок неоптимальних режимів роботи окремих потужних агрегатів чи неоптимальної кількості менш потужних агрегатів, які одночасно працюють, доволі значні й можуть суттєво впливати на загальне енергоспоживання. Перевитрати електроенергії на помпових станціях призводять також до відчутних її перевитрат в елементах електричних мереж.