контроль

Удосконалення системи управління якістю підприємств-виробників будівельних матеріалів

Розглянуто проблему необхідності запровадження та моніторингу системи управ- ління якістю на прикладі галузі виробництва будівельних матеріалів. Проаналізовано ринок обсягів виробництва будівельних матеріалів у 2013–2018 рр., суб’єктів госпо- дарювання у галузі виготовлення виробів із цегли та підприємств у галузі будівельних матеріалів за 2010–2018 рр. Розвинено алгоритм виконання процесу контролювання засобів моніторингу та вимірювального устаткування.

Accounting and Analytical Support for Formation of Enterprise Economic Security Costs and Their Controlling Process

The article reveals the interdependence of enterprise property preservation and quality of information for ensuring management and controlling processes efficiency. The dependence of economic security on qualitatively-formed accounting and analytical support for such purposes is substantiated. It is analyzed the enterprise’s activities in terms of economic security formation by rational costs, in particular the influence of spent financial resources on employees’ physical and moral security, formation of intellectual property, etc.

СТЕНД КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ

Висвітлено розроблення, дослідження та впровадження алгоритмічного, апаратурного та програмного забезпечення пристроїв контролю та діагностування складних динамічних промислових об’єктів. У ході досліджень вибрано промисловий об’єкт, визначено його основні технічні характеристики, розглянуто його базові вузли, виявлено найвразливіші місця. Такими виявились нагрівачі зон нагрівання, що відповідає інфранизькочастотним процесам, та підшипники кочення редуктора подвоювача, що відповідає високочастотним процесам.

Конституційно-правовий статус судової влади в США: історико-правові аспекти

У статті на основі ґрунтовного аналізу Конституції США (1787 р.), Судового акту
1789 р., значної низки наукової літератури з’ясовано історико-правові аспекти
конституційно-правового статусу судової влади в США. Досліджено порядок призна-
чення (обрання) суддів у США. Виявлено переваги організації судової системи США,
призначення федеральних суддів, окремі недоліки здійснення правового регулювання.
За результатами проведеного дослідження доведено, що Судовий акт 1789 р. не
лише встановив організацію федеральної судової системи, а й сприяв так званому

Деякі аспекти контролю за якістю вищої освіти в Україні

Дослідження присвячене актуальним питанням здійснення контролю в системі вищої освіти.
Детально аналізуються поняття контролю в системі вищої освіти.
На думку автора, проект Закону України “Про освіту” увібрав зміни українського законодавства у напряму євроінтеграційних процесів, а також позитивний досвід здійснення контролю в системі вищої освіти за кордоном.

Деякі аспекти контролю вищої освіти у країнах Європейського Союзу

Досліджено актуальні питання здійснення контролю у системі вищої освіти. Детально проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо контролю у системі вищої освіти, контролю за якістю вищої освіти у країнах Європейського Союзу, зокрема у Німеччині.

Прикордонний контроль та його значення в протидії нелегальній міграції

Проаналізовано правову регламентацію здійснення прикордонного контролю. Встановлено особливості цього виду державного контролю на основі статистичних даних та порівняння з положеннями Шенгенського права. Визначено заходи, які спрямовані на забезпечення ефективності прикордонного контролю в системі протидії нелегальній міграції.

Контроль як функція громадськості у забезпеченні національного судочинства

Розглянуто питання забезпечення судового та громадського контролю за законністю в національному судочинстві. Проаналізовано проблеми забезпечення в Україні судового та громадського контролю за законністю надання електронної та іншої інформації учасникам судочинства та засобам масової інформації. Запропоновано шляхи їх вирішення. Визначено основні підходи, напрями, складові та завдання громадського та судового контролю. Проведено аналіз врахування інтересів громадськості при прийнятті рішень.

Система контролю температури та вологості на базі PSOC з використанням наноструктурованих давачів

Спроектовано спеціалізовану систему з мікропроцесорним обробленням сигналу на базі перепрограмованої системи на кристалі PSoC для контролю таких параметрів середовища, як температура та відносна вологість з використанням розроблених наноструктурованих давачів. Розроблено базу даних для реєстрації, зберігання та аналізу параметрів стану довкілля.