правове регулювання

Правова політика у сфері інновацій та інтелектуальної власності

У статті досліджується правова політика у сфері інновацій та інтелектуальної власності. Обґрунтовано необхідність інноваційного розвитку України як одного з головних чинників соціально-економічного розвитку. Проаналізовано підходи до визначення сутності категорії «інноваційна діяльність» та визначено проблеми правового регулювання інноваційної діяльності у контексті з інтелектуальною діяльністю при забезпеченні інноваційного розвитку держави та її регіонів. Уточнено сутність правової політики щодо активізації та розвитку інноваційної складової національної економіки.

Правове регулювання соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції україни: тенденції подальшого розвитку

Відзначено, що сьогодні для сфери соціального забезпечення суддів в Україні є характерними наступні напрямки: 1) адаптація європейських стандартів та досвіду зарубіжних держав у нормах законодавства про судоустрій і статус суддів України; 2) збільшення заробітної плати суддів за рахунок урізання соціальних гарантій; 3) зменшення змісту та обсягу соціального забезпечення суддівського корпусу; 4) переходу держави від переважання натурального соціального забезпечення (за рахунок у першу чергу пільг та гарантій) до грошового забезпечення.

Державна єдність і територіальна цілісність України як об’єкти правового забезпечення

Досліджено вплив правового регулювання на державну єдність та територіальну
цілісності України. Визначено, що суверенітет України поширюється на всю територію,
територіальний устрій ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території в
межах існуючих кордонів. Державна єдність і цілісність державної території означає, що
складові частини держави перебувають в нерозривному взаємному зв’язку, харак-
теризуються внутрішньою єдністю. Територіальна єдність та цілісність забезпечують

Права інтелектуальної власності у науково-педагогічній діяльності та їх захист

Розглянуто ситуацію у сфері інтелектуальної власності в Україні, розкрито поняття об’єктів інтелектуальної діяльності та авторських прав, обґрунтовано необхідність захисту інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників, окреслено подальші тенденції щодо захисту отриманих результатів інтелектуальної діяльності, запропоновано створення ефективної системи правового регулювання інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників.

Імплементація міжнародно-правових стандартів місцевої демократії в процесі децентралізації місцевої влади в Україні

Досліджено проблемні моменти впровадження міжнародно-правових приписів у систему реалізації національної державної освітньої політики. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти, що становлять основу міжнародних та європейських стандартів з метою їх імплементації в українське законодавство, зокрема в аспекті децентралізації публічної влади на місцях. Обґрунтовано необхідність відповідності змісту національного законодавства міжнародно-правовим стандартам у сфері демократизації місцевого врядування.

Питання статусу “нетрадиційних” дітей

Проаналізовано статус дітей, які народжені за допомогою новітніх методів репродукції (“нетрадиційних дітей”), зокрема щодо викликів які пов’язані з їх соціалізацію в суспільній реальності. Доведено, що статус таких дітей тісно пов’язаний із сімейно- правовими відносинами. Характер сім’ї в нашому суспільстві змінювався протягом останніх десятиліть унаслідок значного соціально-економічного поступу. Зростає доступність і спектр послуг медичного подолання безпліддя – це також сприяє зростанню різноманітності сімей.

Правове регулювання проведення судово-медичної експертизи алкогольного та наркотичного сп’яніння у водіїв транспортних засобів

Досліджено правове регулювання проведення судово-медичної експертизи алко-
гольного та наркотичного сп’яніння у водіїв транспортних засобів, порядок виявлення
співробітниками правоохоронних органів та медичними працівниками у них ознак
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, характеристику та зіставлення даних
процесуальних дій.
Встановлено, що стан сп’яніння незалежно від його ступеня не звільняє особу від
кримінальної відповідальності. Така позиція закону має принципово важливе значення

Гарантійні виплати і компенсації науково- педагогічним праціникам ВНЗ та їх правове регулювання

У статті розглянуто правові аспекти регулювання гарантійних виплат і компенсацій науково-педагогічним працівникам з урахуванням їх професійних обов’язків, професійного рівня, а та інших вимог до їх трудової діяльності. Проаналізовано зміст гарантій і компенсацій відповідно до чинного законодавства про працю та інших законодавчих актів України.