амінокислоти

РЕАКЦІЯ [3+2] ЦИКЛОПРИЄДНАННЯ У СИНТЕЗІ НОВИХ ПОХІДНИХ 1,4-НАФТОХІНОНУ

алкенів – активниих диполярофілом у реакції [3+2] циклоприєднання.
Встановлено, що використання каталізатора ацетату срібла чітко просторово координує
молекулу азометиніліду у перехідному стані, що пояснює отримання виключно
продуктів цис-приєднання. Під час аналізу оптимізації умов перебігу реакції була
встановлена закономірність, що під час перебігу реакції за класичною методикою
переважно утворюються циклічні продукти анелювання двох протонів по хіноїдному
ребру, а під час використання мікрохвильового випромінювання отримуються з

Оптимізація та синтез фосфо- та амінокислотних похідних на основі 4,6,4´,6´-тетрахлоро-гідразо-біс-1,3,5-триазину

Здійснено оптимізацію методики синтезу та одержанонові гетероциклічніпохідні на основі гідразо-біс-1,3,5-триазину ізфосфо- та амінокислотними фрагментами шляхом нуклеофільного заміщення. Встановлено оптимальні умови перебігу реакційта досліджено вплив реакційного середовища на отримання високих виходів продуктів.Підтверджено будову одержаних нових гетероциклічних системта наведено їх характеристики використовуючи елементний аналіз, ІЧ- та ПМР-спектроскопію.