системи доставки ліків

Дослідження амфіфільних властивостей кополіестерів з хромофорними групами

Визначено коефіцієнти розподілу макромолекул амінофункційних кополістерів з хромофорними групами в системі н-октанол-вода та експериментальні і розрахункові характеристики їх гідрофільно-ліпофільного балансу(HLB). Проведено множинний регресійний аналіз та отримано інтерполяційне рівняння коефіцієнту ліпофільності від параметрів, які характеризують якісний та кількісний склад кополіестеру. Виявлено чинники, які мають найбільш суттєвий вплив на коефіцієнт ліпофільності та HLB одержаних флуоресцеїнвміснихкополіестерів.