Особливості творення української пожежно-технічної терміносистеми у 20–30 роки ХХ століття

Автори: 
Олена Кучеренко

Академія цивільного захисту України, м. Харків

Статтю присвячено аналізові функціонування української пожежно-технічної терміносистеми у 20–30 роки ХХ століття. У межах української пожежно-технічної терміносистеми розвивається система понять, зумовлена особливостями розвитку відповідної галузі народного господарства, відбуваються активні зміни, властиві цілісній системі української наукової термінології.

 

This article deals with theoretical problems of analysis of functioning of the Ukrainian fire- technical terms system in 20 – 30 years of XX century. An the limits of the UFTTS the system of conceptions developed stipulated by the features of the development of the suitable industry field, the active changes are accured, which characteristic for the whole system of the Ukrainian scientific terminology.

Кучеренко О. Особливості творення української пожежно-технічної терміносистеми у 20–30 роки ХХ століття / Олена Кучеренко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2004. – № 503. – С. 103–106.