Інтегральні слова у семантичному полі дієслів переміщення сучасної української літературної мови.

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Укладаючи ідеографічний словник на матеріалі 8066 лексико-семантичних варіантів дієслів переміщення, ми виділили інтегральні слова різних рівнів узагальнення: непохідні дієслова, синоніми-домінанти, а також 53 архілексеми, які узагальнюють значення лексичних компонентів цілих семантичних полів. Множину архілексем можна використовувати для укладання словників-мінімумів, коротких тлумачних словників, посібників для вивчення української мови як іноземної, формуванні метамови для систем автоматичного опрацювання текстів.

53 archlexem – general notions which report basic semantic for more than 8066 lexico-semantic variants of the verbs with the meaning of motion – were determined in the process of research. The research results can be used in some fields of linguistic theory and practice: in forming of metalanguage for automatic semantic analysis and synthesis; in creation of short explanatory dictionaries; in writing textbooks for studying Ukrainian as foreign language.

Середницька А. Інтегральні слова у семантичному полі дієслів переміщення сучасної української літературної мови / Анна Середницька // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2009. – № 648. – С. 39–43.