Явище синонімії в лексиці косметики та косметології

Автори:
1
Львівський державний університет внутрішніх справ

У статті розглянено проблему синонімії в українській термінології косметики та косметології. Узагальнено теоретичні позиції щодо суті явища синонімії. Проаналізовано семантичну і структурно-граматичну особливості термінологічних синонімічних об’єднань.

The article touches upon the problem of synonymy in Ukrainian terminology of cosmetics and cosmetology. Theoretical groundings regarding the essence of synonymy are generalized. The author analyzes semantic and structural particularities of the terminology synonymous combinations.

Гимер Н. Явище синонімії в лексиці косметики та косметології / Надія Гимер // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2009. – № 648. – С. 71–73.