Видавнича етика

Редакція видання "Український журнал інформаційних технологій", видавцем якого є Національний університет "Львівська політехніка", при доборі та прийомі рукописів статей керується такими документами:

Для редакції Журналу дуже важливо узгодити норми етичної поведінки для всіх сторін, що беруть участь у процесі підготовки рукопису статті до її опублікування: автора(ів), працівників редакції, рецензентів, видавця та наукової спільноти загалом.

Нижче наводимо етичні норми, якими повинні керуватися зацікавлені особи, що беруть участь у підготовці рукопису статті до опублікування за одним із напрямів наукових досліджень Журналу, визначених Свідоцтвом про державну реєстрацію.

Етичні зобов'язання редакторів Журналу

1. Редактор повинен без упередження розглядати всі рукописи статей, подані до опублікування, оцінюючи кожен належно, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів).

2. Редакція Журналу може не допустити до подальшого розгляду рукопис статті, якщо в редактора є достатньо підстав вважати, що в ній є значний обсяг плагіату чи автоплагіату.

3. Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редактор має право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання у разі її невідповідності щодо структури чи неналежного оформлення. Автор статті зобов'язаний її допрацювати відповідно до зауважень редактора чи рецензентів.

4. Відхилену статтю повторно не розглядають і не рецензують.

5. Рішення редактора щодо прийняття рукопису статті до публікації ґрунтується на таких її характеристиках, як важливість результатів, оригінальність ідей чи інновацій дослідження, якість викладення матеріалу та відповідність профілю Журналу. Рукопис статті редактор може відхилити без рецензування, якщо він вважає, що вона не відповідає профілю Журналу. При прийнятті такого рішення редактор може проводити консультацію із членами редколегії або рецензентами.

6. Редактор і члени редакції Журналу не повинні видавати іншим особам ніяку інформацію, пов'язану з вмістом рукопису статті, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які безпосередньо беруть участь у професійному оцінюванні цього рукопису. Після прийнятого редактором позитивного рішення працівники редакції готують статтю для опублікування в Журналі та розміщують всі необхідні матеріали на веб-сторінках Журналу, Університету та його видавництва, а також зберігають на відповідних електронних ресурсах.

7. Редакція Журналу буде вкрай стурбована, якщо треті особи без дозволу редакції будуть видавати чи поширювати матеріали Журналу на паперових і електронних носіях. Також редакція залишає за собою право виконання подальших дій у межах чинного законодавства. За умови використання третіми особами опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібно здійснювати посилання на їхнє першоджерело.

8. Відповідальність і права редактора Журналу відносно будь-якої поданого в редакцію рукопису статті для опублікування, автором якої є сам редактор, мають бути делеговані якому-небудь іншому редактору, не причетному до цієї статті.

9. Неопубліковані матеріали, подані у рукописі статті, але з якихось причин видалені редактором з відома автора статті, не можуть використовувати ні редактор, ні інші члени редколегії Журналу у власних дослідженнях без письмової згоди автора. Автор статті повинен розкривати будь-які конфлікти інтересів та публікувати виправлення у випадку, якщо конфлікт інтересів було виявлено після публікації. Редактор повинен оперативно врегульовувати питання щодо конфлікту інтересів автора статті, рецензентів та членів редколегії.

10. За наявності будь-якого конфлікту інтересів (фінансових, академічних, особистих) всі учасники процесу рецензування рукопису статті повинні повідомити про це головного редактора Журналу чи його заступника. Всі спірні питання потрібно розглядати на засіданні редколегії у присутності усіх зацікавлених сторін конфлікту інтересів.

11. Головний редактор має з готовністю розглянути переконливу критику недоліків у статтях, опублікованих у Журналі, навіть не провідними фахівцями, але з відповідних областей знань.

12. Прийняті до опублікування статті розміщують у відкритому доступі на сайті Журналу. При цьому авторські права зберігаються за авторами публікації.

13. Для редактора Журналу мають важливе значення думки як самих авторів, його читачів, рецензентів та членів редколегії стосовно способів вдосконалення макету Журнала чи деяких особливостей організації його видання.

Етичні зобов'язання авторів

1. Автор(и) рукопису статті мають гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальну статтю, і якщо й використовували у своїй роботі матеріали з інших публікацій, то це було належно оформлено у вигляді посилань або відповідних цитат. Редакція проводить належну перевірку статей на плагіат і автоплагіат.

2. Подання ідентичної статті більш ніж в одне видання розцінюється редакцією Журналу як неетична поведінка і є неприйнятною для подальшої співпраці. Під етичною поведінкою варто розуміти сукупність вчинків чи дій людей, які відповідають нормам моралі, свідомості, порядку, що сформувалися у суспільстві, або до яких воно прямує. Все решта вважають неетичною поведінкою.

3. Авторство статті має бути обмежене тими її представниками, хто вніс значний внесок у виконання заявленого дослідження, але не більше від кількості авторів, встановлених редакцією Журналу.

4. Числові та будь-які інші дані в рукописі статті потрібно подавати безпомилково. Під безпомилковістю потрібно розуміти дані, які не мають прихованих або випадкових помилок. Випадкові помилки в даних обумовлені, як правило, неумисними спотвореннями змісту людиною чи збоями технічних засобів при переробленні даних в інформаційній системі. Водночас, під істинними варто розуміти дані, зміст яких неможливо оскаржити або заперечити.

5. Стаття має бути структурованою, містити достатньо посилань на використані джерела та оформленою згідно з вимогами редакції Журналу.

6. Недобросовісні або завідомо неточні твердження чи будь-які дані у рукописі статті розцінюється редакцією Журналу як неетична поведінка і є неприйнятною для подальшої співпраці.

7. Уповноважений автор статті, який здійснює листування із редакцією, має гарантувати, що всі співавтори ознайомилися та затвердили остаточну версію рукопису статті, а також погодилися на її публікацію.

8. Автор(и) рукопису статті в разі незгоди з вказівками рецензента(ів), можуть подати в редакцію Журналу письмово свою пояснювальну відповідь.

9. Автору рукопису статті надається можливість на засіданні редколегії відповісти на критику рецензентами деяких моментів у статті чи всієї статі загалом.

10. Автор(и) рукопису статі несе персональну відповідальності за зміст викладеного матеріалу в статті і за саму публікацію. Редакція Журналу не несе ніякої відповідальності ні перед автором публікації, ні перед третіми особами за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакція має право вилучити статтю з Журналу навіть на завершальному етапі його підготовки до видання, якщо з'ясується, що в процесі підготовки її до опублікування були порушені права третіх сторін або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті з поточного видання редакція Журналу повідомляє автора письмово.

11. Автор немає права передруковувати повністю матеріал, наведений у статті, в інших виданнях без згоди редакції Журналу. Якщо хтось із третіх сторін запозичує матеріали із статті для свої потреб, то він повинен зробити посилання на статтю автора.

12. Обсяг журнального видання є обмеженим ресурсом, тому автори статей зобов'язаний використовувати його розумно і економно.

Етичні зобов'язання рецензентів

1. Для забезпечення об'єктивності оцінювання рукописів статей редакція Журналу дотримується подвійного "сліпого" рецензування.

2. Оскільки рецензування рукописів статей є ключовим етапом у процесі підготовки їх до опублікування, то, апріорі, для реалізації наукового методу як такого кожен учений зобов'язаний належно виконувати свою частку роботи, в т.ч. й з рецензування.

3. Якщо обраний рецензент не впевнений в тому, що його кваліфікація відповідає тематиці дослідження, запропонованого в рукописі статті, чи належному рівню підготовки, то він повинен відразу повернути рукопис статті в редакцію Журналу.

4. Рецензент повинен об'єктивно оцінити якість рукопису статті, наведену в ній експериментальну і теоретичну частину, інтерпретацію отриманих результатів і викладеного матеріалу, а також врахувати, як саме робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів і стиль викладення чи подання матеріалу в рукописі статті, якщо вони не суперечить стилю оформлення статей в Журналі.

5. Рецензент повинен враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента. Якщо є певні сумніви, то рецензент повинен відразу ж повернути рукопис статті в редакцію Журналу без рецензії, вказавши на конфлікт можливих інтересів.

6. Рецензент повинен поводитися з рукописом статті, присланим йому на рецензію, як з конфіденційним документом. Він не може показувати рукопис статті іншим особам або обговорювати її зміст зі своїми колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь фахової консультації.

7. Рецензент повинен адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактор і автор рукопису статті змогли зрозуміти, на чому ґрунтуються його зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, має супроводжуватися відповідним посиланням на відповідне джерело й на сторінку, де наведено ці аргументи.

8. Рецензент повинен відзначати будь-які випадки недостатнього цитування авторами статті відповідних робіт інших учених, якщо вони безпосередньо стосуються тематики дослідження.

9. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно поданим до іншого Журналу.

10. Рецензент повинен своєчасно надати відгук у редакцію, або завчасно повідомити про неможливість виконання відповідної роботи.

11. Рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, наведені аргументи або їх інтерпретацію, що містяться в рецензованому рукописі статті, якщо на це немає згоди автора.