Creativity of F. Kiesler on the Background of Modern Art Tendencies

Received: September 05, 2017
Revised: November 15, 2017
Accepted: November 29, 2017
1
Lviv Polytechnic National University

Main directions of activity of a prominent philosopher, architect and designer F. Kisler are considered as well as his influence on art and architecture of the 20th century

[1] Sarnits serpen. Arkhitektor Adolʹfa Loosa, krytyk, dendis. TASCHEN / TMC Art, KOLN, 2006, vul. 84-89;
 [2] Bkhaskaran Lakshmy. Dyzayn i chas. Art-Rodnyk, Moskva, 2006, str. 108-115;
 [3] Saveleva A. Napryamky ta techiyi vid impresionizmu do nashykh dniv. SZKÉO «Krystall» Sankt-Peterburh, «Onyks» Moskva, 2006, str. 42-47;
[4] Delevoy R.L. Leher. Zheneva, 1962, s. 5; Zhadova L. Fernan Lezhe. «Yskusstvo», Moskva, 1970, str. 10-16;
[5] Savelyeva A. Napryamky ta techiyi vid impresionizmu do nashykh dniv. SZKÉO «Krystall» Sankt-Peterburh, «Onyks» Moskva, 2006, str. 148-149; Polevoy V.M. Malaya istoriya mystetstv. Iskusstvo KHKH veka. 1901-1945 rr. «Iskusstvo» Moskva, 1991, str. 192-196.