THE SPATIAL ORGANIZATION OF SACRAL SQUARES IN THE CITY SYSTEM

AS.
2018;
: pp. 196 - 202
Received: July 27, 2018
Revised: September 25, 2018
Accepted: October 10, 2018
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The organization of sacral squares of historical cities, which not only emphasizes the importance of sacral objects, but also plays an important role in the formation of the spatial structure of the city, is researched. On the basis of our analysis, the peculiarities of formation, which allow to preserve an aesthetic and spiritual value of the squares during the centuries, are studied.

Air France Ticket Office in Casablanca, Morocco 2016. Available from: <http://airlines-airports.com/air-france-ticket-office-in-casablanca-moro.... [August 24, 2017].

Fezer, A 2014, Sofiiskyi sobor, Kyiv: tsikavi fakty pro perlynu stolytsi. Available from: <https://travel.tochka.net/ua/8942-sofiyskiy-sobor-kiev-interesnye-fakty-... [August 24, 2017].

Google Earth Pro. Available from: <https://www.google.com.ua>

Kazakov, H 1994, ‘Do pytannia pro oriientatsiiu khramovykh sporud za storonamy svitu‘, Problemy mistobuduvannia Zakhidnoi Ukrainy: Tezy mizhnarodnoi konferentsii, prysviachenoi 80-littiu kafedry «Mistobuduvannia», Lviv: Lviv Polytechnic National University, pp.135-136.

Koznarska, H 2011, ‘Osoblyvosti kompozytsiino-estetychnoho vyrishennia vulyts ta dorih u miskomu seredovyshchi’, Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: Naukovo-tekhnichnyj zbirnyk, Kyivskyi natsionalnyi universytet budivnytstva i arkhitektury,  no 41, pp. 197-205.

Koznarska, H 2014, Warunki założenia budowli sakralnych w systemie miasta’, Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej: Budowniatwo, no. 20, pp. 98-104.

Kryvoruchko, YI 2001, Metodolohichni aspekty dukhovnosti mista’, Visnyk Lviv Polytechnic National University: Arkhitektura, pp.135-141.

Kryvoruchko, YI 2006, Formuvannia istorychnoho sakralnoho landshaftu Lvova XVIII st.’, Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrainy: Zbirnyk naukovykh prats, no 11., pp.34-64.

Osychenko, HO 2007, Zahalni pryntsypy rekonstruktsii kompozytsiinykh struktur istorychnykh mist (na prykladi mist Tsentralnoi Ukrainy)’, Visnyk Lviv Polytechnic National University: Arkhitektura, no 585, pp.135-141.

Rappoport, PA 1974, ‘Oryentatsyia drevnerusskykh tserkvei: Kratkye soobshchenyia’, Slaviano-russkaia arkheolohyia, , Moskva: Nauka.

Sitte, C 1889. Der Stadtebau nach seinen kunstlerischen Grundsatzen, translated from Deutsch by Krastynsh Ya. Moscow: Stroyizdat.

Taras, Y 2000, Aspekty henezy, typolohii sporud dlia dzvoniv ta yikh rozmishchennia na tserkovnomu podviri’, Narodoznavchi zoshyty, , Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy, no 2, pp. 306-330.

Taras, Y 2006, Ukrainska sakralna dereviana arkhitektura: Iliustrovanyi slovnyk-dovidnyk. Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy.

Ukraine, Kiev, St. Michaels Golden Domed Cathedral 2012. Available from <https://www.flickr.com/photos/mayhlen/6816496710>. [ August 24, 2017].

Wejchert, K. 1984. Elementy kompozycji urbanistycznej. Warszawa: Arkady.