GESAMTKUNSTWERK AS A FORMULA FOR CREATING ARTISTIC CHARACTER IN ARCHITECTURE BY VOLODYMYR POKROVSKY

AS.
2019;
: 28-34
1
Kyiv National University of Construction and Architecture Department of Architecture Foundation and Architectural Design

The concept of architecture as Gesamtkunstwerk exemplifies a model for creating an artistic building’s  character.  This  article  explores  how  it  is  reflected  in  non-ecclesiastical  edifices  of  Volodymyr Pokrovsky (1863–1924) during the cultural Renaissance of the early twentieth century in Ukraine within the context of the fin de siècle’s architecture.

[1] Victoria and Albert Museum: Museum no. E. 66-1916. Webb Philip Speakman. Architectural drawing, London, 1859.
[2] RIBA: Collection 16707. The Building News. 1880. Source: Maurice Adams. Artists' homes plate 1. London, 1883.
[3] Malakov D. Horodetsky. Vyklyk Budivnychogo. Grani-T, Кyiv, 2008, 176.
[4] State Russian Historical Archive. Fond 789, opis' 11, edinitsa sberezheniya 116, stranitsy 4, 43, 60.
[5] Ibid. Fond 789, opis' 11, edinitsa sberezheniya 116, stranitsa 47.
[6] Ibid. Fond 1343, opis' 3, edinitsa sberezheniya 1743, stranitsa 48, 48 obratnaya, 49.
[7] MacCarthy F.: The Last Pre-Raphaelite. Edward Burne-Jones and the Victorian Imagination. Faber and Faber, London, 2011, 38.
https://doi.org/10.4159/harvard.9780674065567
[8] Leibfreyd A. Yu., Polyakova Yu.Yu.: Kharkov. Ot Kreposti Do Stolitsy. Folio, Kharkov, 2008, 129.
[9] Toman R. Ed.: Romanesque. Architecture. Sculpture. Painting. Ullmann & Könemann.Tandem Verlag GmbH, Königswinter 2007, 266.
[10] Ibid. 267.
[11] Ibid. 271.
[12] Ermakova S. O.: Vladimir i Suzdal. Veche, Moskva, 2008, 73-82, 90-100.
[13] Yasiyevich V. E.: Arhitektura Ukrainy na Rubezhe XIX-XX Vekov. Budivelnyk, Kyiv, 1988, 155.
[14] Toman R. Ed.: Romanesque. 338.
[15] Ibid. 286.
[16] Ibid. 279.
[17] Ibid. 306.
[18] Ibid. 307.
[19] State Archive of Kharkiv Oblast. Fond R-820, opys 1, odynytsya zberezhennya 1294.
[20] Fedorova E. S.: Kak v Kaple Dozhdya. Labirint, Moskva, 2011, 175-176.
[21] Rozvadovskiy L. E. Vaterpas, 1995. N1, 42-45.
https://doi.org/10.1007/BF03011897
[22] State Archive of Kharkiv Oblast. Fond R-169, opys 1, odynytsya zberezhennya 101.
[23] State Archive of Kharkiv Oblast. Fond R-820, opys 1, odynytsya zberezhennya 1294, 336.
[24] Novaya Rossiya. Kharkovskaya ezhednevnaya gazeta. N147. 13 noyabrya 1919, 3.
[25] Grigoryev D.: Manuscript. Kharkivska Derzhavna Naukova Biblioteka, Kharkiv, 2014.
[26] Fahr-Becker G.: Art Nouveau. Könemann. Imprint of Tandem Verlag GmbH, Königswinter 2004, 16.
[27] Ibid.
[28] Bowlt J. E.: Moscow and St. Petersburg in Russia's Silver Age. Thames & Hudson, London, 2008, 92.
[29] Fahr-Becker G.: Art Nouveau. 13.
[30] Bowlt J. E.: Moscow and St. Petersburg in Russia's Silver Age. 67.
[31] Lizan I., Novgorodov V. E., Leybfreyd A. Yu., Denisenko O. I.: Trehsvyatitelskaya Tserkov v Kharkove. Kharkov, 1999, 60.
[32] Ibid. 27.
[33] Pitateleva O. V., Lytvynenko Ya. V.: Lavrskyi Modern. Ornamenty Trapeznoyi Palaty i Tserkvy. Sofiya, Kyiv, 2014, 144.