SIMILARITY OF GRAMMARS OF ARCHITECTURAL SPACE IN CANONICAL ICONS AND THE ARCHITECTURE OF DECONSTRUCTIVISM

AS.
2019;
: 18-26
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Design and Fundamentals of Architecture
2
Lviv Polytechnic National University, Department of Design and Basics of Architecture

The  analogies  in  the  grammar  of  architectural  space  in  an  icon  and  the  architecture  of deconstructivism have been revealed, the factors of influence on the formation of the grammar of the architecture of deconstructivism and architectural space in an icon have been listed, as well as the comparison of the grammar of the architecture of deconstructivism and architectural space in an icon has been made.

  1. Dobritsyna, I., 2004. Ot postmodernizma - k nelinejnoj arkhitekture: arkhitektura v kontekste sovremennoj filosofii i nauke. Moskwa: Progress-Tradicyja.
  2. Florensky, P., 2008. Imena: Sochinenyja. Moskwa: Eksmo.
  3. Jenks, C., 1985. Jazyk arkhitektury postmodernizma. Translated from English by A. V. Riabushyn, M. V. Uvarova. Moskwa: Strojizdat.
  4. Rauschenbach, B., 1975. Prostranstvennyje postrojenija v drevnerusskoj zhivopisi. Moskwa: Nauka.
  5. Zymina, S., 2018. Styli interjeru. Kyiv: Dovira.