CONSERVATION OF MEMORIAL MONUMENTS AT HISTORICAL CEMETERIES - CHALLENGES AND PERSPECTIVES

AS.
2019;
: 188-198
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Architecture and Conservation

The article analyzes the main restoration problems facing the restorer when working with memorial monuments at the historical cemetery. The method of solving these problems is offered on the example of diploma works of students of the specialty "Stone art works conservation" of the Architecture and Conservation Department of "Lviv Polytechnic". NU.

 1. Bevz M., Stasyuk O. 2016. Restavraciya tvoriv my'stecztva z kamenyu. Vy'brani dy'plomni roboty' studentiv special'nosti «Restavraciya tvoriv my'stecztva z kamenyu». Magistry', specialisty', bakalavry'. Vy'puskny'ky' 2015 r. L'viv, «Rastr-7»
 2. Bevz M., Stasyuk O. 2017. Restavraciya tvoriv my'stecztva z kamenyu. Vy'brani dy'plomni roboty' studentiv special'nosti «Restavraciya tvoriv my'stecztva z kamenyu». Magistry', specialisty', bakalavry'. Vy'puskny'ky' 2016 r. - L'viv, vy'davny'cztvo L'vivs'koyi politexniky'.
 3. Derzhavni budivel'ni normy' Ukrayiny'. Rekonstrukciya, remont, restavraciya ob'yektiv nevy'robny'choyi sfery': restavracijni, konservacijni ta remontni roboty' na pam'yatkax kul'turnoyi spadshhy'ny', DBN V.3.2-1-2004.
 4. Kuzenko, P. 2008. Ukrayins'ke xrestorobne remeslo: istoriya ta xudozhni osobly'vosti., Visny'k DAKKKiM , Ky'yiv - S - 69-73
 5. My'cz'ko I. 1998. Svyatouspens'ka Lavra v Unevi (kinecz' XIII - kinecz' XX st.). L'viv: Svichado
 6. Mozdy'r M. 2009. Ukrayins'ka narodna memorial'na plasty'ka. L'viv: NAN Ukrayiny' Insty'tut narodoznavstva. 286 Domasłowski W. 2011.Zabytki kamienne I metalowe, ich niszczenie I konserwacja profilaktyczna. Toruń, wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikolaja Kopernika
 7. Lew S. 1967- Ludowy ośrodek kamieniarski w Bruśnie, Rocznik Przemyski t. XI,
 8. Bevz M., Stasyuk O., 2016 Stone art works conservation. Selected graduated works of students of the specialty " Conservation of works of art made of stone". Masters, specialists, bachelors. Graduates in 2015 Lviv, "Raster-7",
 9. Bevz M., Stasyuk O., 2017 Stone art works conservation. Selected graduated works of students of the specialty " Conservation of works of art made of stone". Masters, specialists, bachelors. Graduates in 2016 Lʹviv, vydavnytstvo Lʹvivsʹkoyi politekhniky.
 10. State building norms of Ukraine. Reconstruction, repair, restoration of objects of non-productive sphere: restoration, conservation and repair works on cultural heritage monuments (SBC В.3.2-1-2004.).
 11. Kuzenko, P. 2008. Ukrainian handicrafts: history and artistic peculiarities., DAKKKIM Bulletin, Kyiv - P - 69-73.
 12. Mytsko I. 1998. The Assumption Lavra in Univ (end of the 13 - the end of the 20th century). Lviv: Svichado
 13. Mozdyr M. 2009. Ukrainian folk memorial plastic. Lviv: NAN Ukrayiny Instytut narodoznavstva. 286
 14. Domasłowski W. 2011. Stone and metal monuments, their destruction and preventive maintenance. Toruń, a scientific publishing house of the university of Nicolaus Copernicus
 15. Lew S. 1967. A folk stone center in Bruśnie, Rocznik Przemyski t. XI.