NATURE AND FORTIFICATION STRUCTURES OF DOWNTOWNS IN THE CITIES OF KYIV REGION IN THE 17th – END OF THE 18th CENTURIES

AS.
2020;
: 249-257
Authors:
1
Lviv polytechnic national university, Department of Architecture and Conservation

This article describes the nature and fortification structure of downtowns in the cities of Kyiv region in the 17th - late 18th centuries. Geometric and proportional properties of strengthening downtowns are determined. Stages of formation and features of changes in the fortifications of the downtown and castles during the 17th-18th centuries in the cities of Kyiv region are revealed.

Sulimierski, F,. Walewski, W. 1880. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa,
Funduklei, I. 1852. Statisticheskoye opisaniye Kiyevskoi gubierniyi. Sankt-Pietierburg
Sokyrko, O. 2017. Mista, forteci, harnizony. Fortyfikaciyno-oboronni strategiyi v Kozackomu Hetmanati doby «militarnoyi revolyuciyi». Ezhurnal urbanistychnyh studiy. № 4. p. 92. - Available at: http://resource.history.org.ua/publ/misto_2017_4_9
Pohilevich, L. 1864. Skazaniya o nasyelyenyh myestnostyah Kiyevskoy gubyerniyi.
Chmil, L. 2012. Pro zasnuvannya mista Ivankova Kyyivskoyi oblasti. Vyp.22. Kyyiv, p. 256-274
Derzhavnyi Arhiv Cherkaskoyi Oblasti. F.755, op. 1, spr.29. p. 374-381zv.
Ogiyenko I. 2012. Mistechko Brusyliv ta yoho okolyci. Kyyv: Naukovo-vydavnychyi centr Nasha nauka, p 116.
Derzhavnyi Arhiv Cherkaskoyi Oblasti. F.661, op. 1, spr.475. p. 27-28.
Kuchera M. 1976. Davnioruski horodycshcha na Pravoberezhzhi Kyyivshchyny. Doslidzhennia z slovyano-ruskoyi arheologiyi. Kyyiv, p.176-197
Volkov, N. 2016. Oboronitelnyye sooruzheniya Byelarusi I Ukrainy syeryediny 17 vieka na risunkah Abrahama van Vesterfelda I nabroskah is arhiva Radzivillov v Minskie. Novyye matyerialy po istorii fortifikacyi. Vyp.2, p. 40-52. Ris. 14-15.
Heidenstein, R. 1857. Dzieje Polski od smierci Zygmunta Augusta. Peterpsb. s. 370
Golubiev, S. 1883. Kiyevskiy mitropolit Piotr Mohila I yego spodvizhniki. Т. 1. Kiyev, p.495
Krykun M.1999. Instrukciya poslam Viyska Zaporozkoho na varshavskyi seym 1666 roku I vidpovid korolia Yana Kazymyra na neyi. Ukayina moderna. № 2-3. Kyyv, p. 242 - 243
Boplan G. 1990. Opys Ukrayiny. Kyyiv, p. 143
Derzharchiv u Krakovi. Fond «Arhiv Sangushkiv» № 92. p. 165.
Funduklei, I. 1848. Obozrieniye mogil, valov I gorodishch v Kiyevskoy gubyerniyi. Kiyev.
LNNBU im. V. Stefanyka. Viddil rukopysiv. Lustraciya Dymerskoho starostva. F. 141, op.1, od.zb. 1570. p. 2-3
Arhiv Yugo-zapadnoi Rossii izadavayemyi Vryemyennoi komissiyei dla razbora dryevnih aktov. 1876. Akty o haidamakah (1700-1768). Т. ІІІ. Kiyev, p. 236