TERRITORY OF VICHEVA SQUARE AND PROBLEMS OF ITS ARCHITECTURAL RENOVATION

AS.
2020;
: 214-219
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Architectural Design and Engineering
2
Department of Architectural Design and Engineering, Institute of Architecture and Design, Lviv Polytechnic National University

The article is devoted to the historical features of the formation of Vicheva Square in Lviv and its current state. The work focuses on the historical background of the square planning, its development during Soviet times and degradation as space nowadays. The main tasks are architectural approaches and ways of the renovation of the area.

Bevz M. Urbanistychna transformatsiya tsentralʹnoyi chastyny mista Lʹvova u ХІХ-ХХ st. // Arkhitektura Halychyny ХІХ-ХХ st. (Lʹviv: DULP, 1994. S. 51-68).
Cherkes B. Natsionalʹna identychnistʹ v arkhitekturi hromadsʹkykh tsentriv stolychnykh mist v umovah ideologichnojideterminaciji // Avtoref. dys. d-ra arkhit .: 18.00.01. K., 2006. 36 s.
Gehl Y. Horoda dlya lyudey. M .: Alʹpina Pablisher, 2012. 276 s.
Gemzoe L. Quality for people. A set of quality criteria for the design of pedestrian places and networks - with people in mind. // Walk21-VII, "The next steps", The 7-th International Conference on Walking and Liveable Communities, October 23-25 2006, Melboume, Australia
Іstorіya L'vova v dokumentah і materіalah / Za red. M. V. Brik. K. : Naukova dumka, 1986
Jacobs J. The death and life of great American cities. Nʹyu-York: Vypadkovyy dim, 1961.
Kachor І., Kachor L. Seredn'ovіchnij L'vіv. Fortifіkacії. L'vіv : Aprіorі, 2009. S. 26, 27. 2000 prim. ISBN 978-966-2154-22-1.
Krypyakevych І. Іstorychnі prohody po L'vovu. L'vіv, Vydannya tovarystva "Prosvіta", 1932.
Mogitich R. Nyz'kyj zamok u L'vovі. Do pytannya rekonstrukcіі pervіsnogo vyglyadu // Vіsnyk іnst. "Ukrzahіdproektrestavracіya", CH. 11. L'vіv : vyd. UZPR, 2000. S. 49-58. ISBN 966-95066-4-8.
Kryvoruchko O. The markets in urban environment: methods of research and analysis (by the example of Vienna city) // przestrzeń i FORMA nr 22 / Zeszyt 2_2014 space & FORM no 22 / Part 2_2014.
Linch, K. The image of the city. Cambridge Mass .: Technology Press, 1960.
Markowski F. Niski zamek we Lwowie // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. 1972. T. 17. Nr 3. S. 177-209.
Monthomeri Ch. Happy city. Transforming our lives through urban design. Nʹyu-York .: Farrar, Straus and Giroux, 2013.
Petryshyn H., Sosnova N. Methodological approaches to the creation of con-cepts of modernization of the urban territory of Lviv. Przestrzeń i Forma, 2017 р. 121-134.
https://doi.org/10.21005/pif.2017.29.C-03
Rybchynsʹky O. Rynkovi ploshchi yak holovnyy publichnyy prostir Halytsʹkoho mista // Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya: Naukovo-tekhnichnyy zbirnyk. K : KNUBA, 2009. Vyp. 33. S. 364-370.
Tibbalds F. Making People-Friendly Towns: improving the public environment in towns and cities. London : Spon, 2001.
Zitte K. Khudozhestvenni osnovy hradostroitelstva. M. : Stroyyzdat, 1993. 255 s.