ARCHITECTURAL WORKS OF PIERRE RICAUD DE TIRREGAILLE IN GALICIA

AS.
2021;
: 96-108
Authors:
1
Ethnology Institute of NAS of Ukraine, Lviv

The article analyzes the life and creative path of the French military engineer, geometer and architect Pierre Rico de Tiregail (1725 – after 1772).

Aftanazy R., 1996. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. - Wrocław,Vol. 8: Wojewodztwo ruskie: Ziemia Przemyska i Sanocka. Wyd. 2 uzup.
Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 32: Stephens-Theodotos. E. A. Seemann. - Leipzig, 1938.
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. - Sigillata 27.
Archiwum Narodowe w Krakowie. Plan pałacu Franciszka Salezego Potockiego wojewody kijowskiego w Krystynopolu oraz pałacyku w Perespie. Archiwum Potockich w Krzeszowic. - Sign. 3137. 29/635/0/14/3137.
Archiwum Roskie. Sygn. XVIII/34 (6 листів Р. Тіррегайля до Я. Браніцького від l. 1752-62), sygn. XXXIV/29 (лист Р. Тіррегайля до Я. Клемма від 1757).
Bibliothèque nationale de France. Cabinet des Estampes. - Vc. 350. - 4. K-O.
Bibliothèque nationale de France. Département des estampes et de la photographie. Cabinet des Estampes. - Vc. 350. - Т. 7.
Bibliotheque nationale de France. Paris. Pierre Ricaud de Tirregaille. Palais de Cracoviec apparteneant a m. le Cte. Cettner du Cote de l'Entree. - Sign. - R 14550.
Bogdanowski J., 2000. Polskie ogrody ozdobne. - Warszawa: Arkady.
Ciołek G., Plapis W., 1968. Materiały do słownika twórców ogrodów polskich, Warszawa.
Ciołek G., 1954. Ogrody polskie, Warszawa.
Ciołek G., 1955. Zarys historii kompozycji ogrodowej w Polsce. - Łodz-Warszawa.
Czernecki J., 1939. Mały król na Rusi i jego stolica Krystynopol. - Kraków.
Hornung Z., 1959. Na śladach działalności artystów francuskich w Polsce // Teka Kom. Hist. Sztuki. - T. 1.
Kosacka D., 1970. Plany Warszawy XVII i XVIII w. w zbiorach polskich. Katalog. - Warszawa.
Kowalczyk J., 1977. Goût français po warszawsku. Warszawskie pałace rokokowe na planie Ricaud de Tirregaille'a // Architektura, R. 31. - Nr. 1-2.
Kowalczyk J.1988. Pierre Ricaud de Tirregaille - architekt ogrodów i pałaców // «Kwartalnik Architektury i Urbanistyki».,Vol. 33. - Z. 4.
Ricaud de Tirregaille P., 1867. Encyklopedyja powszechna. - Warszawa - T. 25.
Kowalczyk J., 1981. Wędrówka po pałacach rokokowych z panem Ricaud // Jesteśmy w Warszawie. Miasto dawne i nowe. - Warszawa: PIW - Т. 1.
Kowalczyk J., 1989. Ricaud de Tirregaille Pierre // Polski Słownik Biograficzny. - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk - T. XXXI.
Kriegsarchiv des Österreichischen Staatsarchivs in Wien. Josephinische Landesaufnahme, 1763-1787.
Łoza S., 1931. Architekci i budowniczowie w Polsce / Słownik architektów i budowniczych Polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących. Wydanie drugie, uzupełnione. Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Instytutu Popierania nauki Warszawa, Palac Staszica.
Majdecki L., 2008. Historia Ogrodów. - Warszawa: Wydawnictwo naukowe PNW - T. 1: Od starożytności po Barok. 419-420.
Mańkowski T., 1932.Lwowskie kościoły barokowe // Prace sekcyi historyi sztuki i kultury Towarzystwa Nauk we Lwowie - T. 2. - Zesz. 2.
Mańkowski T., 1948.Architekt Pierre Ricaud de Tirregaille // Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. - T. 3.
Morelowski M., 1959. Pierre Ricaud de Tirregaille // Francastel P. Les architectes célèbres. - Paris, T. II.
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie (Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie). - Текі Jana Glinki.
Olszewicz B., 1932. Kartografia polska XVIII wieku // Polski Przegl. Kartogr. - R. 10: Nr. 38-39.
Ross J., 1970. Pałacyk w Perespie // Rokoko. Studia nad sztuką 1 połowy XVIII w. - Warszawa.
Świeykowski E., 1912.Plany zamku Franciszka Salezego Potockiego wojewody kijowskiego w Krystynopolu nad Bugiem w powiecie sokalskim // Spraw. Kom. do Badań Hist. Sztuki w Polsce. - Kraków. - T. 8.
Wątroba P., 2016.Le palais d'Ignacy Сetner a Krakowiec Et son architecte Pierre Ricaud de Tirregaille nouvelles constatations et hypotheses // Studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu, [red. Andrzej Betlej, Katarzyna Brzezina-Scheurer, Agata Dworzak et al.]. - Kraków.
Żyłko E., 1955. Mecenat artystyczny Jana Klemensa Branickiego hetmana wielkiego koronnego. Warszawa, (mszp. rozprawy doktorskiej).
Hrynyk G.,Yarosh-Zamoyska O. Krystynopil, 2000. Chervonohrad, 256 p.
Kovalchyk E., 1991. Late Baroque magnate residences in Volyn and Lviv region // Ukrainian Baroque and European context. - Kyiv: Scientific Opinion.
Vuytsyk V.S., 2003.Lviv baroque palaces. Bilsky Palace // Bulletin of the Ukrzahidproektrestavratsiya Institute, № 13.
Vuytsik V.S Baroque palaces of Lviv. Bilsky Palace // Bulletin of the Institute "Ukrzakhidproektrestravatsiya". - 2003. - № 13. 34. Hrynyk G., Yarosh-Zamoyska O. Kristinopol (1692-1951) / Chervonograd, 2000. - 256 p. 35. Kovalchik E. Late Baroque Magnate Residences in Volyn and Lviv // Ukrainian Baroque and European Context. - Kiev: Scientific Thought, 1991