ORGANIZATION OF THE URBAN PUBLIC PARK OF CULTURE AND RECREATION IN THE CITY OF UZHHOROD

AS.
2021;
: 1-8
1
Postgraduate Student, Department of Urban Planning and Design Lviv Polytechnic National University, Lviv
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

The parks of Uzhhorod have been studied, the culture and recreation park relocation expediency from Pidzamkovyi to Bozdoskyi has been proved. The Pidzamkovyi park, with an area of only 4 hectares, has not withstood the load placed on it for a long time and does not meet the requirements of the Building code for such facilities. Further use of this park for cultural events will lead to the loss of valuable plantations and the destruction of the historic landscape of the city. Therefore, the issue of removing the functions of the culture and recreation park from it is now extremely acute. Instead, this area can be used as a place for local recreation of the surrounding residents. Bozdosky Park, which contains all the necessary components for the organization of leisure activities of the city population: accessibility, sufficient space and recreational resources is offered as the alternative for the function of an urban public park of culture and recreation.

Jan Maciej Chmielewski. 2010. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. wyd. 2. Warszawa. 416 s.
The Plant List: Version 1.1 (2013). [online]. Available at: <http://www.theplantlist.org>. Name from the screen. Date of reference 14.09.2020.
But N.K. 2013. Pryntsypy arkhіtekturno-planuvalnoi orhanіzatsіi naberezhnykh Uzhhoroda. Naukovyi vіsnyk NLTU Ukrainy: zbіrnyk naukovo-tekhnіchnykh prats. Lvіv: RVV NLTU Ukrainy. Vyp. 23.9. S. 148-153.
DBN B.2.2-12:2018. Planuvannia і zabudova terytorіi. - Kyiv: Mіnrehіon Ukrainy, - 179 s.
Zakon Ukrainy pro PZF (Hlava 11. Stattia 38. Osnovnі vymohy shchodo rezhymu parkіv- pamiatok sadovo-parkovoho mystetstva) [online]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=2456-12#Text>. Date of reference 14.09.2020
Kobal, Yosyp. 2008. Uzhhorod vіdomyi і nevіdomyi. 2-e vyd., vypr. Lvіv: Svіt. 196 s
Mіstobudіvne proektuvannia. 2016. Chastyna 1: Mіsto yak obiekt proektuvannia: navchalnyi posіbnyk. H. P. Petryshyn, B. S. Posatskyi, Yu. I. Kryvoruchko ta іn.; za red.: H.P. Petryshyn, B.S. Posatskoho, Yu.V. Idak. Lvіv: Vydavnytstvo Lvіvskoi polіtekhnіky. 328 c.
Mіstobuduvannia: Dovіdnyk proektuvalnyka. 2001. za red. Panchenko T.F.- K.: Ukrarkhbudіnform,. - 192 s.
Systema monіtorynhu dovkіllia Zakarpatskoi oblastі [online]. Available at: <http://ecozakarpat.net.ua/parks/park-pam-iatka-sadovo-parkovogho-mistiet.... Date of reference 14.09.2020
Soima, A. D. 2011. Ekzoty dendroflory m. Uzhhorod, Naukovyi vіsnyk Uzhhorodskoho unіversytetu. Serіia Bіolohіia, Vypusk 30. Uzhhorod. S. 32-37.
Fodor S.S. 1951. K voprosu ob yzuchenyy эkzotov Zakarpattia. Naukovі zapysky, tom IV, bіolohіchna serіia. - Uzhhorod: Oblasne knyzhkovo-zhurnalne vydavnytstvo. S. 68-86.
Fodor S.S. 1957. Ystoryia y puty yntroduktsyy drevesnыkh y kustarnыkh nasazhdenyi v Zakarpate. Nauchnыe zapysky, botanyka, tom XXIII. Uzhhorod. S. 167-182