TYPOLOGICAL FEATURES AND PROBLEMS OF PRESERVING URBAN DEFENSE COMPLEXES OF PRIVATE CITIES OF THE PRINCES OF ZBARAZH IN PODILLIA, KYIV REGION AND VOLHYN IN THE XVI-XVII CENTURIES

AS.
2021;
: 78-86
1
Department of Architecture and Conservation
2
Lviv polytechnic national university, Department of Architecture and Conservation

The authors of the article focus on the urban activities of the princes of Zbarazh of the senior branch. Special attention is paid to cities whose location and fortification are directly associated with representatives of the princely family. An attempt is made to find the principle that guided the Princes when choosing the city and choosing the method of fortifications. A representative sample of cities is formed, which clearly shows the dependence of the natural location, chronological boundaries of the location and the type of fortifications, based on which three types of fortified cities of Zbarazh are distinguished. In the second part of the article, the authors analyze the state of preservation of cities and give recommendations for preserving the remnants of urban defence complexes.

Antonovich, V. B., 1895. Archaeological map of the Kiev province (supplement to the XV volume of "Antiquities"). Moskva: Tipografiya M. G. Volchaninova.
Fundukley, I., 1848. Review of graves, ramparts and settlements of the Kiev province: published by the imperial permission of the Kiev civil governor Ivan Funduklei. Kiyev: Tipografiya Felfila Gliksberga.
Gul'dman, V.K., 1901 . Monuments of antiquity in Podolia: materials for compiling an archaeological map of the Podolsk province. Kamenets-Podol'skiy: tipografiya Podol'skogo gubernskogo pravleniya.
Krykun, M ta Piddubnyak, M., 2008. Documents of Bratslav Voivodeship 1566 - 1606. Lʹviv: Naukove Tovarystvo imeni Shevchenka.
Krykun, M., 2008. Bratslav Voivodeship in the XVI-XVIII centuries: Articles and materials. Lʹviv: Vydavnytstvo Ukrayinsʹkoho Katolytsʹkoho Universytetu.
Malʹchenko, O. YE., 2001. Fortified settlements of Bratslav, Kyiv and Podil voivodships of the 15th - middle of the 17th centuries. Kyyev: Natsionalʹna akademiya nauk Ukrayiny, Instytut ukrayinsʹkoyi arkheohrafiyi ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevsʹkoho.
Matviyishyn, YA., 2013. Kartohrafichna ukrayinika v arkhivakh Morsʹkoyi sluzhby Frantsiyi, Ukrayinsʹke dzhereloznavstvo ta spetsialʹni istorychni dystsypliny na porozi KHKHI st. Proceedings of the International Conference dedicated to the 85th anniversary of the birth of Yaroslav Dashkevych (December 13-14, 2011, Lviv). Lʹviv, p.263-291.
Pavel Aleppskiy, P., 1897. The journey of the Antiochian patriarch Macarius to Russia in the middle of the 17th century, described by his son Archdeacon Pavel Aleppsky: (Based on the manuscript of the Moscow chief architect M-va foreign affairs). Issue 2: From the Dniester to Moscow. Translated from Arabic by G. Murkos. Moskva: Obshchestvo istorii i drevnostey rosissyskikh pri Moskovskom universite.
Pokhilevich L., 1864. Legends about the populated areas of the Kiev province or Statistical, historical and church notes about all villages, villages, townships and cities located within the province. Kiyev: V tipografii Kiyevo-Pecherskoi lavry.
Rusov, A.A., 1876. Russian tracts at the end of the 17th and beginning of the 18th centuries and some data on the Dnieper from the atlas of the end of the last century. Kiyev: Tipografiya. M. P. Fritsa, Kiyev.
Rychkov, P., 2014, Nemyriv na Podilli: malovidomyy urbanistychnyy eksperymentu doby prosvitnytstva. Experience and prospects of development of cities of Ukraine, 26, s.88-108.
Rychkov, P., 2016, Kartohrafichni dzherela do istoriyi mistobuduvannya Skhidnoho Podillya (KHVIII - KHIKH st.). Cities and towns of Podillya from the Middle Ages to the beginning of the twentieth century. Proceedings of the scientific conference on September 24-25, 2015. Vinnytsya, p.48-85.
Setinsky, E., ed., 1901. Proceedings of the Podolsk Diocesan Historical and Statistical Committee. - Issue. 9: Parishes and churches of the Podolsk diocese. Kamyanets-Podolsk.
Yul', YU., 1899. Notes by Yust Yul, the Danish envoy under Peter the Great. 1709-1711 "(1899). Translated from Danish by Yu. N. Shcherbachev. Moskva: Universitetskaya tipografiya.