ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF MORPHOLOGY AS A BASIC SCIENCE AND ITS POTENTIAL IN THE THEORY OF URBAN PLANNING

AS.
2021;
: 173-182
Authors:
1
Department of Urban Planning, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

The main stages of the formation of morphology as scientific teaching are highlighted and characterized, the fundamental aspects of the concept of "form" are formulated, the features of the formation of morphology as an independent scientific direction are generalized, the categorical analogue of "morphological" in urban planning is traced, and the place of morphology in the teachings of form in urban planning is determined. Outlining the problem of defining the concept of "form" in the theory of urban planning and urbanism, it is accepted that the form of a city is an expressive feature of a city, which is characterized by a certain set of morphological meanings and their formal indicators.

Arystotel. Metafyzyka: Soch. : v 4-kh t. B. : V. F. Asmus, 1976. M. : Mыsl, T.1.
Bakhtyn, M., 1987. Lyteraturno krytycheskye staty. M. : Khudozhestvennaia lyteratura.
Biskub, I. P., 2014. Linhvistychna katehoryzatsiia : vid Arystotelia do IMAL (isolating-monocategorial-associational language). Studia philologica, 3, s. 11-18.
Dyka, O. M., 1975. Morfolohyia. Bolshaia medytsynskaia entsyklopedyia. M. : «Sovetskaia эntsyklopedyia».
Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy : V 7 t., 1982-2012. B : O. Melnychuka, hol. red. K. : Naukova dumka.
Kanaev, Y. Y., 1970. Hete kak estestvoyspytatel. L. : Lenynhradskoe otdelenye yzdatelstva «Nauka».
Klochek, H., 2007. «Khudozhnii svit» yak katehorialne poniattia. Slovo i Chas, 9, s. 3-14.
Mala hirnycha entsyklopediia : V 3 t, 2004-2013. V. : V. S. Biletskyi, red. Donetsk : Donbas.
Meien, S. V., 2010. Pryntsypы morfolohycheskykh yssledovanyi v paleobotanyke. Lethaea rossica, 3, s. 95-108.
Meier, K. Y., 1958. Morfohenyia vыsshykh rastenyi. M. : Yzdatelstvo Moskovskoho unyversyteta.
Mykulynskyi, S. R., red. 1972. Ystoryia byolohyy s drevneishykh vremen do nachala KhKh veka. Akademyia nauk SSSR, YYET AN. M. : Nauka.
Rappaport, A. H., 2000. K ponymanyiu arkhytekturnoi formy. Doktor ysk. NYYTYAH.
Remyzova, E. Y., 2016. Khudozhestvennye metody arkhytekturnoi kompozytsyy : Uchebnoe posobye po vypolnenyiu praktycheskykh zadanyi. Kh. : KhNUSA.
Reshetov, O. O. ta Stezhko Z. V., 2013. Klasychna teoriia rozvytku. Dialektyka. Naukovi zapysky, 13, s. 156-159.
Symonov, Yu. H., 2005. Heomorfolohyia. S.-P. : Pyter. Slovnyk ukrainskoi movy: V 11 tomakh (SUM-11), 1970-1980. V.: I : K. Bilodid, hol. red. K. : Naukova dumka.
Tararoev, Ya. V., 2009. Arystotelevskaia ontolohyia kak «ontolohycheskaia paradyhma» klassycheskoi fyzyky y kosmolohyy.
Epistemology & Philosophy of science, XXI (3), s. 122-137.
Tymonyn, A. K., 2001. Rol morfolohyy v botanyke. [online] Homolohyy v botanyke : opyt y refleksyia, s. 10-17. Dostupno za adresoiu : <herba.msu.ru/russian/symposium/2001/morpho/timonbot.rtf> [Data zvernennia 02 serpnia 2019].
Shcherba, S. P., Shchedrin, V. K. ta Zahlada O. A., 2004. Filosofiia. V : S. P. Shcherby, red. K. : MAUP.
Entsyklopedycheskyi slovar, 1890-1907. Entsyklopedycheskyi Slovar F. A. Brokhauza y Y. A. Efrona [online] S.-P. : Brokhauz-
Efron. Dostupno za adresoiu : <http ://www.vehi.net/brokgauz/index.html>. [Data zvernennia 02 serpnia 2019].
Yudkin-Ripun, I., 2006. Do rekonstruktsii ukrainskoi «filosofii zhyttia». Studii mystetstvoznavchi, 1 (13), s. 7-16.
Yudkin-Ripun, I., 2011. Khudozhni kody v morfolohii kultury : opys tekstiv i deryvatsiia sensiv. Kulturolohichna dumka, 3, s. 8-17.
Besussi, E., Chin, N., Batty, M. and Longley, P., 2010. The structure and form of urban settlements. In : T. Rashed and C. Jürgens, et al., edss. Remote sensing of urban and suburban areas, p. 13-31.
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4385-7_2
Curdes, G., 2015. Spatial organisation of towns at the level of the smallest urban unit. 10.13140/RG.2.1.2094.9841.
Dempsey, N. and an., 2010. Elements of Urban Form. In : M. Jenks, C. Jones. Dimensions of the Sustainable Cities, 2. L. : Springer, p.21-51.
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8647-2_2
Encyclopedia Britannica, 2012. Encyclopedia Britannica Online. [online] London : Encyclopedia Britannica (UK). Available at : <https ://www.britannica.com/> [Accessed 02 August 2019].
Handy, S., 1996. Methodologies for exploring the link between urban form and travel behavior. Transportation Research : Transport and Environmen, D 2 (2), p. 151-165.
https://doi.org/10.1016/S1361-9209(96)00010-7
Huggett, R. J., 2007. Fundamentals of Geomorphology. Third edition. London and New York : Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203947111
Kropf, K., 2009. Aspects of urban form. Urban Morphology, 13 (2), p. 105-120.
https://doi.org/10.1057/udi.2008.10
Lutz, P.L., 2002. The Rise of Experimental Biology : An Illustrated History. Totowa, NJ : Humana Press.
Marr, D., and Nishihara, H., 1978. Representation and recognition of the spatial organization of three-dimensional shapes. Proceedings of the Royal Society of London, 200, p. 269-294.
https://doi.org/10.1098/rspb.1978.0020
McElvenny, J., 2018. August Schleicher and Materialism in 19th-Century Linguistics. Historiographia Linguistica, 45 (1-2), p. 133-152.
https://doi.org/10.1075/hl.00018.mce
McLaughlin, P., 2002. Naming biology. Journal of the History of Biology, 35 (1), p. 1-4.
https://doi.org/10.1023/A:1014535811678
Szemerényi O. J. L., 1996. Introduction to Indo-European Linguistics. [e-book] Oxford University Press : Clarendon Press.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry &#039;0&#039; for key &#039;uid&#039;: INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] =&gt; xc3Ha-WEzDFYfnjff8PdWyLPBHwEN4j6tgsOqc94eQ4 [:db_insert_placeholder_1] =&gt; xc3Ha-WEzDFYfnjff8PdWyLPBHwEN4j6tgsOqc94eQ4 [:db_insert_placeholder_2] =&gt; 0 [:db_insert_placeholder_3] =&gt; 0 [:db_insert_placeholder_4] =&gt; 3.226.122.122 [:db_insert_placeholder_5] =&gt; nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:25835;O:8:&quot;DateTime&quot;:3:{s:4:&quot;date&quot;;s:26:&quot;2023-03-28 05:39:31.000000&quot;;s:13:&quot;timezone_type&quot;;i:3;s:8:&quot;timezone&quot;;s:15:&quot;Europe/Helsinki&quot;;}} [:db_insert_placeholder_6] =&gt; 1679971171 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).