Professional deformations of civil servants

Authors: 

L. Mykhailyshyn

The concept of professional deformations of civil servants is considered, the factors affecting the formation of professional deformations are determined. The types of professional deformations of civil servants are characterized.

 1. Богданова Н. О. Процес формування професійного елітного корпусу державної служби: аспекти державного менеджеризму / Наталія Олександрівна Богданова // Соціологія [Текст]. — 2011. — № 3 (77). — трав. — черв. — С. 119–123.
 2. Загорський В. Управлінські кадри для системних реформ / В. Загорський, А. Ліпенцев, М. Фурса // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : наук. вісн. — 2011. — Вип. 7. — Режим доступу : www.lvivacademy.com.
 3. Там само.
 4. Академічний тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://sum.in.ua.
 5. Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення психопрофілактичної роботи з персоналом Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс] : Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України № 318 від 14.04.2008 р. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0657-08.
 6. Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України [Електронний ресурс] : Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України № 354 від 15.05.2009 р. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0495-09.
 7. Сіцінська М. В. Попередження професійної деформації державних службовців в Україні: соціально-психологічні аспекти [Текст] : автореф. дис ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Майя Володимирівна Сіцінська. — К. : [б. в.], 2011. — 20 с.
 8. Циба Н. В. Професійне самовизначення та феномен професійної деформації психологів [Електронний ресурс] / Н. В. Циба. — Режим доступу : irbis- nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?.
 9. Безносов С. Профессиональная подготовка и ее влияние на личность (проблемы профдеформации) [Текст] : учеб. пособ. / С. Безносов, А. Иваницкий, В. Кикотъ. — СПб. : ВВКУ ВВ МВД РФ, 1996. — 230 с.
 10. Зеер Э. Ф. Профессионально-образовательное пространство личности [Текст] / Рос. гос. проф.-пед.ун-т ; Нижнетагил. гос. проф. колледж им. Н. А. Демидова. — Екатеринбург : [б. и.], 2002. — 126 с.
 11. Боуви К. Афоризмы автора [Электронный ресурс] / Кристиан Нестел Боуви. — Режим доступа : www.better.com.ua.​