Actual questions of informative and prognostication providing in state administration system in Ukraine

Authors: 

V. Palyoha

In the article analysed informative and prognostication providing of state administration. Was analysed basic problems informative and prognostication providing of state administration and possible ways of their decision.

  1. Матвієнко О. В. Інформаційне забезпечення державного управління [Текст] : навч. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — С. 45.
  2. Політична аналітика в державному управлінні [Текст] : навч. посіб. / С. О. Телешун, Ю. Г. Кальниш, І. В. Рейтерович [та ін.]. — К. : НАДУ, 2012. — 228 с.
  3. Телешун С. О. Публічна чи державна політика — вітчизняна дилема вибору / С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович // Вісник НАДУ [Текст]. — 2012. — № 4. — С. 185, 186.
  4. Телешун С. О. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації [Текст] / Телешун С. О., Баронін А. С. — К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2001. — С. 101.
  5. Основи публічної політики та управління [Текст] : навч. посіб. / авт. кол.: С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д- ра політ. н., проф. — К. : НАДУ, 2011. — С. 284.
  6. Там само. — С. 285.
  7. Телешун С. О. Моніторинг джерел інформації в системі державного управління [Текст] : навч. посіб. / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович ; за заг. ред. проф. С. О. Телешуна. — К. : НАДУ, 2009. — С. 10.
  8. Основи публічної політики та управління... — С. 285.
  9. Парсонс В. Публічна політика: Вступ до теорії й практики аналізу політики [Текст] / В. Парсонс ; пер. з англ. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2006. — С. 152, 153.
  10. Роль «think tanks» у формуванні політичного порядку денного [Електронний ресурс] / Center for Regional Policy Studies. — Режим доступу : http://crps.sumynews.com/publications/item/41-rol-think-tanks-u-formuvanni- politychnogo-poryadku-dennogo.html.