The economy in the national security system of Ukraine

Authors: 

М. Zaverukha

The relationship between the economic development and the status of national security is explored. The approaches to the problem of economic development are analysed in the context of formation of the effective national security system of Ukraine.

  1. Хлобистов Є. В. Екологічна безпека трансформаційної економіки [Текст] / Є. В. Хлобистов ; [відп. ред. Дорогунцов С. І.] ; РВПС НАН України. — К. : Агентство «Чорнобильінтерінформ», 2004. — С. 4.
  2. Ліпкан В. А. Теорія національної безпеки [Текст] / В. А. Ліпкан. — К. : КНТ, 2009. — С. 483, 484.
  3. Жаліло Я. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації / Я. Жаліло // Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти [Текст]. — К. : Сансанга, 2001. — 224 с.
  4. Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення [Текст] / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько. — К. : НІСД, 1997. — 120 с.
  5. Люта О. В. Економічна безпека підприємництва в системі національної безпеки / О. В. Люта, Н. Г. Пігуль // Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки [Текст] : [кол. моногр.] : у 2 т. Т. 2. — Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С. І., 2014. — С. 138–145.
  6. Новікова О. Ф. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення [Текст] : монографія / О. Ф. Новікова, Р. В. Покотиленко. — Донецьк : Ін-т економіки промисловості НАН України, 2006. — 407 с.
  7. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство [Текст] / [Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін.] ; за ред. В. М. Гейця. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. — 240 с.
  8. Там само. — 240 с.
  9. Мунтіян В. І. Економічна безпека України [Текст] : монографія / В. І. Мунтіян. — К. : КВЩ, 1999. — 461 с.
  10. Національна безпека: український вимір [Текст] / В. П. Горбулін, О. В. Литвиненко. — К. : ПІІ «Інтертехнологія», 2008. — 104 с.