On the marking of routes for large-scale aerial survey

Received: June 06, 1971
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Kopylova A. D. O nauchnyh osnovah ustanovlenija razmerov i formy kartograficheskih oboznachenij. - «Geodezija i kartografija», 1956, № 10.
2. Molokanov G. F. Tochnost' i nadezhnost' navigacii letatel'nyh apparatov. M., «Mashinostroenie», 1967.
3. Shershen' A. I. Ajerofotos#emka. M., Geodezizdat, 1958.