The method of accelerated calculation of azimuth of the Polaris

Received: May 30, 1971
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Astronomicheskij ezhegodnik SSSR na 1973 g. M., Izd-vo AN SSSR, 1970.
2. Katalog koordinat Solnca i jarkih zvezd na 1971-1975. M., 1971.
3. Morskoj astronomicheskij ezheGODnik Na 1973 g. M., 1971.
4. Rukovodstvo po geodezicheskim rabotam (RG-2). M., 1961.
5.Cvetkov K. A. Prakticheskaja astronomija. M., Geodezizdat‚ 1951.