Ecological knowledge as a determining component of ecological culture: philosophical and legal dimension

2021;
: 101-109
Authors:
1
Іnstitute law, psychology and innovative education Lviv Polytechnic National University

The article presents a philosophical and legal analysis of environmental knowledge as a defining component of environmental culture. Understanding the importance of environmental knowledge is due to the presence of an environmental crisis and the associated lack of environmental awareness. Addressing the environmental crisis requires not only significant legal, political, economic and social efforts or initiatives, but also a radical change in the existing environmental consciousness of society, which is formed on the system of environmental knowledge. Based on the principle of ecovitalism (absolute value of life) we can formulate a definition of ecological knowledge - is knowledge about the state of the environment in relation to human activity, society, understanding of natural phenomena in their causal relations with production, careful and responsible attitude to nature on the basis of objective laws that define nature as the absolute value of human life, and on the basis of legal norms that regulate human behavior and activities in the natural environment. The purpose and content of environmental knowledge is the formation of life and value orientations of the individual, which involves a high environmental culture and personal responsibility. Such environmental knowledge should be one of the main principles of the formation of civil society and the development of the rule of law, and hence its relevance in the philosophical and legal dimension is relevant.

1. Matviichuk A. V. (2001). Ekolohichne znannia ta yoho vplyv na formuvannia styliu myslennia v suchasnii nautsi [Ecological knowledge and its influence on the formation of thinking style in modern science]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. Stupenia kand. filos. nauk: spets. 09.00.09 «Filosofiia nauky». Kyiv. 20 p. 2. Krasnodembskyi Z. (2001). Na postmodernistskykh rozdorizhzhiakh kultury [At the postmodern crossroads of culture: a collection of essays]: zbirka ese. Kyiv: Osnovy. 194 p. 3. Zukunftsethik und Industriegesellschaft [Zukunftsethik und Industriegesellschaft]. (1986). Hrsg. Meyer Th., Miller S. München: Schweitzer. 169 p. 4. Iermolenko A. M. (2010). Sotsialna etyka ta ekolohiia [Social ethics and ecology]. Hidnist liudyny – shanuvannia pryrody. Kyiv: Libra. 416 p. 5. Storizhko L. V. (2005). Liudyna v psykhoanalizi [Man in psychoanalysis]. Filosofska interpretatsiia problemy nesvidomoho. Kyiv: NTUU «KPI». 302 p. 6. Hur V. Y. (1997). Эtycheskaia kontseptsyia hermanskoi sotsyal-demokratyy (ystoryko-fylosofskyi analyz) [Ethical concept of German social democracy (historical and philosophical analysis)]. Kyev: Tsentr sotsyalnыkh yssledovanyi ym. V. Starosolskoho. 256 p. 7. Vyshcha osvita yak faktor podolannia tsinnisnoho rozkolu v Ukraini [Higher education as a factor in overcoming the value divide in Ukraine]. (2015). Avt. kol.: Z. Samchuk (kerivnyk), T. Andrushchenko, V. Baranivskyi, O. Bulvinska ta in. Kyiv. 377 p. 8. Zakon Ukrainy «Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha» [Law of Ukraine "On Environmental Protection"]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text (data zvernennia: 1.09. 2021). 9. Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku [National strategy for the development of education in Ukraine for the period up to 2021]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text (data zvernennia: 1.09. 2021). 10. Stratehiia Yevropeiskoi ekonomichnoi komisii OON dlia osvity v interesakh staloho rozvytku. [Strategy of the United Nations Economic Commission for Europe for Education for Sustainable Development]. URL: http://dea.edu.ua/koncepciya_regional4noi_sistemi_osviti_dlya_stalogo_ro... (data zvernennia: 1.09. 2021). 11. Osnovni napriamy derzhavnoi polityky Ukrainy u haluzi okhorony dovkillia, vykorystannia pryrodnykh resursiv ta zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky [The main directions of the state policy of Ukraine in the field of environmental protection, use of natural resources and ensuring environmental safety]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80#Text (data zvernennia: 1.09. 2021). 12. Osnovni zasady (stratehiia) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku [Basic principles (strategy) of the state ecological policy of Ukraine for the period till 2020]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17#Text data zvernennia: 1.09. 2021).

Kharkavliuk Y. "Ecological knowledge as a determining component of ecological culture: philosophical and legal dimension" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/ecological-knowledge-determining-component-ecological