Peculiarities of legal regulation of banking relations in the conditions of ukraine's european integration

2021;
: 144-150
Authors:
1
SHEE “Kyiv National Economic University Vadym Hetman”

The article considers the peculiarities of the legal regulation of banking relations in the context of Ukraine's European integration. Emphasis is placed on the implementation of European Union standards in the national banking legislation in accordance with the Association Agreement between Ukraine and the European Union. The provisions of some documents of the European Union and the peculiarities of their consideration in the regulation of banking relations in Ukraine are analyzed.

The peculiarities of the National Bank of Ukraine's banking regulation and supervision, taking into account the documents of the Basel Committee on Banking Supervision, have been determined. The problems of implementation of the provisions of the latter in the legislation of Ukraine under modern conditions are clarified.

A number of acts of banking legislation recently adopted in Ukraine are considered. Some ways to improve the legal regulation of banking relations in the context of Ukraine's European integration have been identified.

1. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part] vid 16.09.2014 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (data zvernennia: 05.10.2021).

2. Pro banky i bankivsku diialnist [About banks and banking]: Zakon Ukrainy vid 07.12.2000 r. No 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text (data zvernennia: 07.10.2021).

3. Pro Natsionalnyi bank Ukrainy [About the National Bank of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 20.05.1999 r. No 679-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text (data zvernennia: 07.10.2021).

4. Latkovska T. Bankivska diialnist yak predmet rehuliuvannia riznykh haluzei zakonodavstva [Banking as a subject of regulation of various branches of legislation]. Aktualni problemy derzhavy i prava [Current issues of state and law]. 2009. No. 49. P. 338-344.

5. Sidak M., Michatek V. Porivnialnyi analiz pryntsypiv pravovoho rehuliuvannia bankivskykh vidnosyn v Yevropeiskomu Soiuzi ta Ukraini [Comparative analysis of the principles of legal regulation of banking relations in the European Union and Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Pravo [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Right]. 2011. No. 15. P. 130-135.

6. Muzyka-Stefanchuk O. Adaptatsiia ukrainskoho zakonodavstva do vymoh YeS (na prykladi rehuliuvannia bankivskykh vidnosyn) [Adaptation of Ukrainian legislation to EU requirements (on the example of regulation of banking relations)]. Eurasian Academic Research Journal. 2017. No 3. URL: http://www.earj.org/?page_id=18.

7. Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia [On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction]: Zakon Ukrainy vid 06.12.2019 r. No 361-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text (data zvernennia: 10.10.2021).

8. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro zdiisnennia bankamy finansovoho monitorynhu [On approval of the Regulation on financial monitoring by banks]: Postanova Pravlinnia NBU vid 19.05.2020 r. No 65. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text (data zvernennia: 10.10.2021).

9. Pro zapochatkuvannia ta zdiisnennia diialnosti kredytnykh ustanov [On the initiation and implementation of credit institutions]: Dyrektyva (IeS) No 2006/48 Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady vid 14.06.2006 r. (vypravlene vydannia). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_862#Text (data zvernennia: 11.10.2021).

10. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo rozbudovy instytutsiinoi spromozhnosti Natsionalnoho banku Ukrainy [On amendments to some legislative acts of Ukraine on building the institutional capacity of the National Bank of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 18.06.2015 r. No 541-VIII.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541-19#Text. (data zvernennia: 12.10.2021).

11. Osnovni pryntsypy efektyvnoho bankivskoho nahliadu [Basic principles of effective banking supervision]. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Basel_Core_principles_2012.pdf... (data zvernennia: 12.10.2021).

12. Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy do 2025 roku [Strategy for the development of the financial sector of Ukraine until 2025]. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf?v=4 (data zvernennia: 13.10.2021).

Dmytrenko E. "Peculiarities of legal regulation of banking relations in the conditions of ukraine's european integration" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/peculiarities-legal-regulation-banking-relations