Principle of the rule of law in the activities of the judiciary

2021;
: 61-69
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Educational and Scientific Institute of Law, Psychology and innovative education National University “Lviv Polytechnic“, Master student

Abstract. The principle of the rule of law in the modern state is studied. Emphasis is placed on the scope of the rule of law, which includes: legality, which provides for a transparent, accountable and democratic process for the implementation of legal provisions; legal certainty; prohibition of arbitrariness; access to justice; respect for human rights; prohibition of discrimination; equality before the law. Conceptually, the rule of law is to limit the arbitrariness of public authority over society and the individual. The various ways of establishing the system of the rule of law (the court through the application of human rights directly forms the system of the constitution - the English tradition; it is created by the people through the exercise of constituent power - the European continental tradition) are not fundamental. From a practical point of view, the rule of law determines the place of the judiciary in the system of public power, which should certify not only the real separation of powers, but also the ability of the judiciary to limit the discretion of the legislature and executive and thus guarantee protection from arbitrariness. This is possible only if the court (and justice procedures) are independent of other branches of government. This approach to the relationship between the separation of powers (traditionally an element of the rule of law) brings together the concepts of the rule of law and the rule of law.

 1. Berzhel' Zh.L. Obshchaya teoriya prava. General theory of law Moskva, Nota bena, 2000, 576 p.
 2. Hauder Pol. Verkhovenstvo prava v real'nomu sviti. The rule of law in the real world Kharkiv. Pravo, 2018. 392 p.
 3. Holovatyy Serhiy. Verkhovenstvo prava. Rule of Law. Book three. Rule of law: Ukrainian experience Knyha tretya. Verkhovenstvo prava: ukrayins'kyy dosvid. Pp. 1277-1747.
 4. Hordovenko V. Pryntsyp pravovoyi derzhavy u praktytsi Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny: evolyutsiya y perspektyvy vykorystannya u zv"yazku iz vvedennyam instytutu konstytutsiynoyi skarhy. The principle of the rule of law in the practice of the Constitutional Court of Ukraine: evolution and prospects of use in connection with the introduction of the constitutional complaint. Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine Visnyk Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny. 2018. # 5, Pp. 106-110.
 5. Evropeyskaya komissiya za demokratiyu cherez pravo (Venetsianskaya komissiya). Kontrol'nyy spisok voprosov dlya otsenki soblyudeniya verkhovenstvo prava. Checklist for assessing compliance with the rule of law Venetsiya, 11-12.03.2016.
 6. Konstytutsiya Ukrayiny vid 28 chervnya 1996 roku # 254k/96-VR. Constitution of Ukraine of June 28, 1996 Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2016. # 28.
 7. Korchevna L. O. Problema riznodzherel'noho prava: doslid porivnyal'noho pravoznavstva. The problem of different source law: an experiment in comparative jurisprudence Dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya d.yu.n: 12.00.01. Odesa. 2005. 411 p.
 8. Kryteriyi otsinky dotrymannya verkhovenstva prava v Ukrayini. Criteria for assessing compliance with the rule of law in Ukraine Tsentr doslidzhennya problem verkhovenstva prava ta yoho vtilennya v natsional'nu praktyku Ukrayiny Natsional'noho universytetu «Kyyevo-Mohylyans'ka akademiya». Kyyiv, 2019. 141 p.
 9. Maydanyk R. A. Mistse sudovoho pretsedentu v systemi dzherel ukrayins'koho prava. The place of judicial precedent in the system of sources of Ukrainian law URL: http://westudents.com.ua/glavy/72119-mstse-sudovogo-pretsedentu V-sistem-djerel-ukranskogo -prava.html.
 10. Metlova I.S. Resheniya Evropeyskogo Suda po pravam cheloveka v sisteme istochnikov rossiyskogo prava. Decisions of the European Court of Human Rights in the system of sources of Russian law Avtoref. dis.. kand-ta yurid. nauk; 12.00. 01. Moskva, 2007. 20 p.
 11. Orzikh M. Verkhovenstvo prava – pryntsyp praktycheskoy deyatel'nosty hosudarstva y obshchestva. The rule of law is the principle of practical activity of the state and society Yuryd. visnyk. 1997. # 3. P. 40.
 12. Pravova doktryna Ukrayiny. Legal doctrine of Ukraine Kharkiv, Pravo, 2013. T. 1. 976 p.
 13. Pro vnesennya zmin do Hospodars'koho protsesual'noho kodeksu Ukrayiny, Tsyvil'noho protsesual'noho kodeksu Ukrayiny, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny ta inshykh zakonodavchykh aktiv: Zakon Ukrayiny vid 3 zhovtnya 2017 r. # 2147 – VIII. On amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative Procedure of Ukraine and other legislative acts Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2017. # 48. P. 436.
 14. Pro sudoustriy i status suddiv. On amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative Procedure of Ukraine and other legislative acts Zakon Ukrayiny vid 07 lypnya 2010 roku # 2453.
 15. Rabinovych P. M. Verkhovenstvo prava. Yurydychna entsyklopediya: v 6-ty t. The rule of law. Legal encyclopedia Kyyiv, Ukr. entsykl., 1998. T. 1.
 16. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam 62 narodnykh deputativ Ukrayiny (konstytutsiynosti) Ukazu Prezydenta Ukrayiny «Pro dostrokove prypynennya povnovazhen' Verkhovnoyi Rady Ukrayiny ta pryznachennya pozacherhovykh vyboriv» vid 20 chervnya 2019 roku # 6-r/ 2019. Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of 62 people's deputies of Ukraine (constitutionality) of the Decree of the President of Ukraine "On early termination of powers of the Verkhovna Rada of Ukraine and calling early elections" of June 20, 2019 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-19#Text.
 17. Semchyk V. Yurydychna sylu zakonu. Legal force of law. Visnyk akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. 1998. # 4 (15). Pp. 18-22.
 18. Tkachuk O.S. Realizatsiya sudovoyi vlady u tsyvil'nomu sudochynstvi Ukrayiny: strukturno-funktsional'nyy aspekt. Realization of judicial power in civil proceedings of Ukraine: structural and functional aspect dys....d-ra yuryd. nauk: 12.00.01. Kharkiv, 2016. 547 p.
 19. Shevchuk S.V. Osnovy konstytutsiynoyi yurysprudentsiyi. Fundamentals of constitutional jurisprudence K.: Ukr.tsentr. pravn. studiy, 2001. 296 p.
Mykhaylo Kelman, Rostyslav Kelman "Principle of the rule of law in the activities of the judiciary" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/principle-rule-law-activities-judiciary