ДУХОВНІ-РЕКОЛЕКЦІЙНІ ЦЕНТРИ - ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У СФЕРІ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ: АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНІ АСПЕКТИ

Автори:
1
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, the Department of Architecture and Urban Planning

У дослідженні висвітлено феномен релігійного туризму, який набув особливої більшої популярності у всьому світі та спричинив появу сакральної інституції нового типу - духовного реколекційного центру, який, будучи важливою багатофункціональною соціальною структурою, потребує глибокого дослідження та подальших рекомендацій щодо вибору території для проектування та його розташування у планувальній структурі міст та в загальній мережі закладів даного типу. Теоретичним підгрунтям для сформованих рекомендацій є грунтовний аналіз світової та вітчизняної практики архітектурно-містобудівної організації релагійного туризму.

У статті висвітлюється типологія та основні містобудівні принципи їх формування на прикладі Західної України, як території найбільшого поширення греко-католицької церкви. Дослідження має на меті здійснити оцінку релігійно-туристичного потенціалу Західної України та сформувати модель його розвитку шляхом створення мережі духовно-реколекційних центрів як ключових пунктів на перетинах туристичних маршрутів у загальній системі духовних, культурних та дозвіллєвих закладів, що безумовно, призведе до розширення та вдосконалення існуючої релігійно-туристичної інфраструктури. Основні досягнення, представлені в роботі, базуються на особистому досвіді авторки, яка неодноразово брала участь у ряді паломницьких та релігійних заходів, а також є автором низки проектів духовних реколекційних центрів в Україні.

Archdaily, 2019. First Unitarian Society Meeting House / TKWA. [online] Available at: < https://www.archdaily.com/133819/first-unitarian-society-meeting-house-t... [Accessed 16 October 2019].

Dezeen, 2019. Ronchamp Tomorrow by Renzo Piano [online] Available at: < https://www.dezeen.com/2011/09/26/ronchamp-tomorrow-by-renzo-piano/> [Accessed 17 October 2019].

Giusca, M., Gheorghilaș, A., and Dumitrache L., 2018. Assessment of the religious-tourism potential in Romania. Human Geographies. Journal of Studies and Research in Human Geography, 12 (2), pp. 225-238.

Kamenidou, I., and R. Vourou., 2015. Motivation Factors for Visiting Religious Sites: The Case of Lesvos Island. European Journal of Tourism Research, 9, pp.78–91.

Marine-Roig, E., 2015. Religious Tourism versus Secular Pilgrimage. The Basilica of La Sagrada Familia. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 3, pp. 25–37.

Tan, J., 2018. Religious tourism and the new evangelization: theory and best practice in the pastoral promotion of the Church’s cultural heritage. Church, Communication and Culture, 3, pp.283-309.

Баранцева Е.В., 2014. Типология размещения духовно-просветительских центров в городской среде (на примере Москвы). Архитектон: известия вузов, 2(46), с. 27-36

Божук, T., 2012. Рекреаційно-туристична дестинація для потреб історико-культурного пізнання. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія, 2, с.70-74.

Голубчак K., 2018. Архітектурно-планувальна організація духовно-реколекційних центрів Української Греко-Католицької Церкви. Дисертація кандидата наук, ІФНТУНГ, Івано-Франківськ.

Інтерактивна карта Української Греко-Католицької Церкви. 2019. [online] Доступно: <http://map.ugcc.ua/ > [Дата звернення 12 жовтня 2019].

Релігійні місця УГКЦ. 2019. [online] Доступно: <http://pilgrimage.in.ua/category/palomnytski-mistsya/> [Дата звернення 12 жовтня 2019].

RISU, 2019. Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня, 2019). [online] Доступно: <https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr_2019/75410/> [Дата звернення 12 жовтня 2019].

Саратовская Ю.Э., 2000. Размещение и композиционная роль церковных комплексов в современных градостроительных условиях (на примере Москвы и городов Московской области). Диссертация кандидата наук,  Московский архитектурний институт, Москва.

Федорова Ю. 1998. Типология туристских объектов на основе использования исторического архитектурного наследия. Диссертация кандидата наук. Московский архитектурний институт. Москва.

Шаблій, O. 2001. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. Львів: Львівський нац. ун-т ім.І.Франка.

Шикеринець, В., 2012. Релігійний туризм як один із напрямків розвитку туристичної галузі Івано-Франківської області, Ефективність державного управління, 30, с. 241-246.

Яроцький, П. 2004. Паломницький (релігійний) туризм в Україні: перспективи розвитку. Навчальний посібник. 2-ге вид. Київ: Кондор.

Archdaily, 2019. First Unitarian Society Meeting House / TKWA. [online] Available at: < https://www.archdaily.com/133819/first-unitarian-society-meeting-house-t... [Accessed 16 October 2019].

Dezeen, 2019. Ronchamp Tomorrow by Renzo Piano [online] Available at: < https://www.dezeen.com/2011/09/26/ronchamp-tomorrow-by-renzo-piano/> [Accessed 17 October 2019].

Giusca, M., Gheorghilaș, A., and Dumitrache L., (2018). Assessment of the religious-tourism potential in Romania. Human Geographies. Journal of Studies and Research in Human Geography, 12 (2), pp. 225-238.

Kamenidou, I., and R. Vourou., 2015. Motivation Factors for Visiting Religious Sites: The Case of Lesvos Island. European Journal of Tourism Research, 9, pp.78–91.

Marine-Roig, E., 2015. Religious Tourism versus Secular Pilgrimage. The Basilica of La Sagrada Familia. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 3, pp. 25–37.

Tan, J., 2018. Religious tourism and the new evangelization: theory and best practice in the pastoral promotion of the Church’s cultural heritage. Church, Communication and Culture, 3, pp.283-309.

Barantseva, E. 2014. Typology of placement of spiritual and educational centres in the urban environment (on the example of Moscow). Architekton: Izvestyia vuzov, 2 (46), pp. 27-36.

Bozhuk, T., 2012. Recreational and tourist destination for the needs of historical and cultural knowledge. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia : Heohrafiia,2, pp.70-74

Holubchak K., 2018. Architectural-planning organization of spiritual retreat centers of the UGCC. PhD thesis, IFNTUNG, Ivano-Frankivsk.

Interactive map of the Ukrainian Greek Catholic Church. 2019. [online] Available at: <http://map.ugcc.ua/> [Accessed 14 October 2019].

Pilgrimage sites of the UGCC. 2019 online] Available at: <http://pilgrimage.in.ua/category/palomnytski-mistsya/> [Accessed 17 October 2019].

RISU, 2019. Religious organizations in Ukraine (as of January 1, 2019). [online] Available at: <https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr_2019/75410/> [Acc... 17 October 2019].

Saratovskaya, Yu. 2000. Placement and compositional role of church complexes in modern urban planning conditions (on the example of Moscow and cities of the Moscow region). PhD thesis., Moscow Architectural Institute, Moscow.

Fedorova Yu. 1998. Typology of tourist sites based on the use of historical architectural heritage. PhD thesis., Moscow Architectural Institute, Moscow.

Shabliy, O. 2001. Social geography: theory, history, Ukrainian studies. Lviv: Lviv National University named after I. Franko.

Shikerynets, V., 2012. Religious tourism as one of directions of development of tourist branch of Ivano-Frankivsk region, Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, 30, pp. 241-246.

Yarots’kyi, P. 2004. Pilgrimage (religious) tourism in Ukraine: prospects for development. (Religion. Textbook), 2nd ed. Kyiv: Kondor.