Інструкція для авторів

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ, які подаються для публікації у  науковому віснику “Демократичне врядування” (електронне видання).

Для публікації приймаються авторські матеріали, які інформують про нові результати або досліджують оригінальні підходи до вирішення актуальних наукових проблем у галузі наук державного управління, зокрема за спеціальністю (281) публічне управління та адміністрування.

Стаття подається до друку в завершеній формі, відповідно до чинних вимог та наказу Міністерства освіти і науки України № 32 від 15.01.2018 р. Термін опрацювання рукопису становить не менше 90 днів від дня надходження авторського оригіналу статті до редакції

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ:

 • постановка проблеми у тезовій формі та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, методологія дослідження;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розгляд та вирішення певної проблеми, які автор використовує у своїй статті;
 • виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується певна стаття;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних результатів;
 • висновки із дослідженого матеріалу і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку;
 • список використаної літератури.

Всі зазначені вище елементи у тексті статті потрібно виділити жирним шрифтом.

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТАТТІ:

 • необхідно дотримуватись композиційної єдності структури статті, тобто не поділяти її на розділи чи підрозділи;
 • мова і стиль публікації повинні бути суто науковими, з використанням понятійного апарату, притаманного певній галузі науки в контексті державного управління;
 • необхідно уникати риторичних запитань у побудові речень;
 • не доцільно надмірно використовувати цитати у статті, лише з метою обґрунтування або доповнення власного твердження чи міркування;
 • завершувати статтю потрібно конкретними висновками, у яких викладено власні результати дослідження;
 • більшість використаних джерел та літератури повинні становити матеріали, опубліковані впродовж останніх п’яти років; доцільно уникати посилань на навчальну літературу.

За достовірність фактичного матеріалу (статистичні дані, формули, рисунки, схеми, таблиці, дати, цитати, власні назви тощо), а також наявність плагіату відповідальність несе автор.

 

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ СТАТТІ:

 1. Шифр УДК (на сторінці ліворуч).
 2. Прізвище, ім’я, по батькові автора (посередині, жирним шрифтом, без курсиву).
 3. Відомості про автора: вчене звання, науковий ступінь; посада, місце роботи (без скорочень та абревіатур); ORCID; контактний телефон, e-mail (посередині, курсивом).
 4. Назва статті (посередині, жирним шрифтом, великою транслітерацією).
 5. Анотація українською мовою (3 – 4 речення) (жирним шрифтом, без курсиву).
 6. Ключові слова українською мовою (6 – 10 слів) (жирним шрифтом, без курсиву, через крапку з комою).
 7. Посилання на використані джерела в тексті роблять у квадратних дужках, вказуючи порядковий номер джерела відповідно до списку використаної літератури, за необхідності через кому прописують конкретну сторінку (наприклад, у списку використаної літератури вказано загальну кількість сторінок видання, а в тексті потрібно зазначити з якої  саме сторінки взято цитату, фактичний матеріал тощо).
 8. Список використаної літератури формується в алфавітному порядку. Бібліографічний опис складають мовою оригіналу, зазначаючи всі необхідні відомості (автор (и), назва, місто і рік видання, сторінки, номер випуску чи тому, DOI, URL тощо), відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» («Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»), ДСТУ 7152:2020 (ISO 8:2019, NEQ; ISO 18:1981, NEQ; ISO 215:1986, NEQ) «Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках».
 9. References – транслітерований латиницею Список використаної літератури. Для україномовних посилань можна скористатися онлайновим траслітератором http://www.slovnyk.ua/services/translit.php або http://ukrlit.org/transliteratsiia для російськомовних – http://ru.translit.net/ або http://english-letter.ru/Sistema_transliterazii.htm.
  References має бути оформлений за міжнародним стандартом APA (Americаn Psychological Association Style), для автоматичного оформлення можна скористатися сайтами: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book; http://www.bibme.org/apa/book-citation.

За граматичну достовірність транслітерації відповідальність несе автор.

 

ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 1. Тексти повинні бути набраними у редакторі MS Word (версія 97 або вище).
 2. Шрифт – Times New Roman (Cyr); кегль – 14 пунктів; інтерліньяж – 1,5; розміри берегів: лівий – 30 мм; верхній, нижній, правий – 15 мм.
 3. Набір повинен бути здійснений відповідно до правил комп’ютерного набору.
 4. Обсяг статті – не менше 20 тис. знаків із проміжками (≈12 сторінок) разом із таблицями, схемами та рисунками.
 5. Електронний і роздрукований варіанти повинні бути ідентичними.
 6. Рисунки, таблиці повинні бути виконані якісно (скановані не допускаються) з посиланням на них в тексті.

 

ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ПОВИНЕН МІСТИТИ:

 1. Роздрукований варіант статті завірений підписом автора, який засвідчує, що фактичний матеріал, використаний у статті, є достовірним (потрібно підписати внизу кожної сторінки)
 2. Заяву автора(-ів) для публікації статті (бланк). PDF, Word
 3. Рекомендацію наукового консультанта/керівника (для аспірантів) про можливість публікації поданих матеріалів статті (потрібно завірити у відділі кадрів установи, де працює підписант рекомендації) (бланк). PDF, Word
 4. Резюме англійською мовою (відомості про автора: ПІБ (повністю, посередині, жирним шрифтом); вчене звання, науковий ступінь; посада, місце роботи, ORCID (посередині, курсивом); назва статті (посередині, жирним шрифтом, великою транслітерацією); розширена анотація (понад 4 тис. знаків), складена відповідно до вимог встановлених щодо оформлення основного тексту статті (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, виклад основного матеріалу дослідження, висновки); ключові слова (6 – 10 слів) (жирним шрифтом, без курсиву). Текст анотації має бути стислим, точним, інформативним, змістовним. Відповідальність за якість складання анотацій несуть автори. Зразок резюме PDF, Word
  ВАЖЛИВО! Текст англійською мовою (прізвище автора, назва статті, коротка і розширена анотації, ключові слова, відомості про автора) необхідно фахово перекласти та належним чином завірити (бюро перекладів, уповноважені особи)
 5. Електронний варіант статті та резюме англійською мовою (надсилати окремими файлами у MS Word), e-mail: jdg@lpnu.ua

Випуски знауковому віснику «Демократичне врядування» формуються зі статей, які отримали позитивний експертний висновок, рекомендовані до друку і проплачені авторами за затвердженими розцінками.

Електронні копії видань розміщуються на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua.  Статті надсилаються у електронному варіанті на адресу: jdg@lpnu.ua.

УВАГА! СТАТТІ ТА СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ ДО НИХ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗАЗНАЧЕНИМ ВИМОГАМ, РЕДАКЦІЙНОЮ КОЛЕГІЄЮ НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ І НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ АВТОРАМ

Бланк заяви в PDFWord