Удосконалення нормативно-правового забезпечення державно-приватного партнерства у сфері автомобільного транспорту України

DG.
2022;
: cc. 112 - 127
Автори:
1
Департамент соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Чернівецької міської ради

Розглянуто нормативно-правове забезпечення державно-приватного парт- нерства, концесійного законодавства та законодавства про інвестиційну діяльність. Проаналізовано необхідність удосконалення законодавчих актів у сфері державно-приватного партнерства, їх релевантність та ефективність. Проаналізовано прозорість та ризики у сфері застосування законодавчих актів ыз державно-приватного партнерства,  концесії та інвестиційної діяльності у сфері автомобільного транспорту та його інфраструктури в Україні. Визначено, що законодавство у сфері державно-приватного партнерства, концесії та інвестиційної діяльності містить значні розбіжності, які потребують удосконалення шляхом внесення змін до цих нормативно-правових актів. Зазначено особливо чітко, що такий дисбаланс прослідковується у сфері автомобільного транспорту, де нормативно-правові акти потребують корегування відповідно до концесійного та інвестиційного законодавства. Основними критеріями щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення у цих галузях визначено приведення до відповідності із електронною торговою системою нормативно- правових актыв із досліджуваної тематики, що дасть значний поштовх для удосконалення законодавства із залучення механізмів державно-приватного партнерства у сферу автомобільного транспорту в Україні.

 1. Господарський кодекс України № 436-IV від 16 січня 2003 року (із внесеними змінами). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.
 2. Гедз   М.   Й.   Державно-приватне   партнерство   як   механізм   активізації модернізаційних процесів в Україні // Ефективна економіка”. 2011. № 10. URL : www.economy.nayka.com.ua/index.php/sveta%2021.03.2014/user/downloads/pdf/12_201 9/pdf/4_2021/10.pdf?op=1&z=3298.
 3. Драгомирецька Н. М., Піроженко Н. В., Матвєєнко І. В. Державно- громадське партнерство у сфері соціального розвитку. / Одеса : ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2017. С. 177.
 4. Дробот І. О., Барбір І. М. Механізм державно-приватного партнерства у сфері транспортної інфраструктури України // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 4(61) : у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. За- горського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів  : ЛРІДУ НАДУ, 2019. C. 98–109. URL : https://doi.org/10.33990/2070-4011.61.2019.198503.
 5. Закон України “Про державно-приватне партнерство”. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.
 6. Закон України “Про інвестиційну діяльність” № 1560-XII від 18 вересня 1991 року (із внесеними змінами). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560- 12#Text.
 7. Закон України “Про концесію” № 155-IX від 3 жовтня 2019 року (із внесеними змінами). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20.
 8. Закон України “Про транспорт” № 232/94-ВР від 10 листопада 1994 року (зі змінами). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр.
 9. Закон   України   “Про   угоди   про   розподіл   продукції”   №1039-XIV  від 14.09.1999 року (зі змінами). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039-14
 10. Конституція України від 28 червня 1996 року (із внесеними змінами). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text.
 11. Матійко С. А. Напрями вдосконалення законодавчої бази у сфері резулювання розвитку транспортної системи // Економіка та держава. 2010. № 10. С. 133−135.
 12. Никифорук О. І., Гусев Ю. В., Чмирьова Л. Ю. Державно-приватне партнерство: інституціональне середовище для розвитку та модернізації інфраструктури України // Економіка і прогнозування. 2018. № 3. С. 79–101.
 13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1081-2008-п
 14. Пухкал О. Г., Інституційний вимір державно-приватного партнерства в Україні // Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів : мат. щоріч. Всеукр. науково-прак. конф. за міжнар. уч. 2019. Т. 1. С. 5–7.
 15. Самотоєнкова О. В. Інвестиційна діяльність в Україні: тенденції та перс- пективи. Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”, №5, 2019. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/48.pdf.
 16. Чукаєва І. К. Державно-приватне партнерство – сучасний механізм залу- чення інвестицій до інфраструктурних галузей // Інтернаука. 2017. № 2. С. 145–148.
 17. Шилепницький П. І., Державно-приватне партнерство: теорія і практика: монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України. 2011. С. 9–11.
 18. “Цивільний кодекс України” № 435-IV від 16 січня 2003 року (із внесеними змінами). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.
 19. Pablic-Private     Partnerships     Laws     \     Concession     Laws.     URL     : https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/legislation-regulat... concession-laws.