Публічно-управлінська діяльність в умовах сучасної невизначеності: інформаційно-комунікаційний аспект

DG.
2023;
: cc. 37 - 51
1
Управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Обґрунтовано доцільність розвитку інформаційно-комунікаційного аспекту публічно-управлінської діяльності з метою отримання виваженого і адаптованого управлінського рішення в умовах сучасних невизначеностей. Зазначено, що особливістю сучасних викликів та загроз, які зумовлюють невизначеність та хибність управлінських рішень, є недостовірність інформації, пряма дезінформація та незнання способів поведінки в ситуаціях, що склалися. Показано, що в умовах сучасної невизначеності зростає соціальна значимість управлінської діяльності та відповідальне ставлення всіх соціальних суб’єктів до своїх службових та суспільних обов’язків. Аргументовано, що в умовах війни постає необхідність підвищення рівня інформаційної гігієни та медіаграмотності як управлінського персоналу, так і суспільства загалом з метою розвитку культури безпечного споживання інформації. Обґрунтовано, що поєднання медійної, цифрової, психологічної грамотності та інфогігієни сприяє формуванню відповідної адаптивної зони інформаційно-комунікаційного комфорту. Показано, що прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності залежить від правильності та чіткості налагодження суб’єктами публічно-управлінської діяльності ефективної інформаційно- комунікаційної взаємодії.

 1. Барило О. Г. Інформація як складова системи державного управління у надзвичайних ситуаціях // Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 2. С. 76–78.
 2. Вовк Н. П., Мохнар Л. І. Комунікативна складова організації та здійснення антикризового управління // Вісник Національного університету оборони України. 2021. № 1 (59). С. 63–71.
 3. Дзяна Г. О., Дзяний Р. Б. Комунікативна діяльність органів публічної влади з подолання невизначеності в кризових ситуаціях // Перспективи розвитку науки і практики публічного управління України в поствоєнний період : матер. наук.-практ. конф. (12 травня 2022 р., м. Львів) / за наук. ред. проф. П. М. Петровського. Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2022. С. 39–42.
 4. Дзяна Г. О., Дзяний Р. Б. Комунікаційна стійкість суспільства як запорука стабільності держави в умовах кризи // Публічне управління XXI століття: портал можливостей : зб. тез ХХ Міжнар. наук. конгресу (м. Харків, 23 квітня 2020 р.). Х. : Вид-во ХарРІДУ НАДУ “Магістр”, 2020. С. 199–201. DOI: 10.34213/mnkongr.2020) ISBN 978-966-390-125-2.
 5. Дзяна Г. О., Дзяний Р. Б. Управління комунікаціями в умовах криз // Дніп- ровський науковий часопис публічного управління, психології, права. Вип. № 2 / Громадська наукова організація  “Фундація публічно-правових ініціатив”. Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2022. С. 13–21. ISSN 2710-1118. DOI: https://doi.org/ 10.51547/ppp.dp.ua/2022.2.
 6. Дослідження рівня інфогігієни українських користувачів Facebook (серпень 2020). Ініціатива “Як не стати овочем”. URL : https://drive.google.com/file/d/18flYOUr X1GB29H4nlUEF_Qwqul8Y_FgC/view.
 7. Індекс медіаграмотності українців (березень 2021). Спецпроєкт: “Дослідження Детектор Медіа”. URL : https://detector.media/community/article/186435/ 2021-03-29-indeks-mediagramotnosti-ukraintsiv-doslidzhennya/.
 8. Котух  Є.  В.  Кібербезпека  у  публічному  секторі  :  монографія.  Харків  :Колегіум, 2021. 272 с.
 9. Мельник Ю. В., Ющенко В. В., Резнік А. В. Психологічна характеристика ситуації невизначеності в життєвому просторі особистості // Габітус. 2021. № 21. С. 83–87.
 10. Петровський П. М. Актуальність наукового обґрунтування публічно- управлінської діяльності в умовах війни // Демократичне врядування. 2022. № 2(30). С. 1–13. URL: https://science.lpnu.ua/uk/dg/vsi-vypusky/vypusk-230-2022/aktualnist- naukovogo-obgruntuvannya-publichno-upravlinskoyi.
 11. Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа (жовтень 2020). Дослідження: USAID-Internews. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3113580- prezentacia-novogo-opituvanna-usaidinternews-sodo-spozivanna-media.html.
 12. Стратегія інформаційної безпеки України до 2025 року: Затверджено Указом Президента України від 28 грудня 2021 року № 685/2021. URL: https://www. president.gov.ua/documents/6852021-41069.
 13. Трансформація сфери медіаграмотності в умовах повномасштабної війни в Україні : аналіт. звіт. Лютий-червень 2022. 23 с. URL: https://www.jta.com.ua/wp- content/uploads/2022/07/Transformation-medialiteracy_UA-1.pdf.