Роль економічного транскордонного співробітництва в інтеграційних процесах

Автори: 
В. Лутчак

Визначено, що транскордонне економічне співробітництво у системі транскордонної співпраці України та сусідніх держав відіграє надзвичайно важливе значення у налагодженні транскордонної співпраці сусідніх країн та добросусідських відносин між ними. Також проаналізовано досвід прикордонної співпраці, основні засади європейської регіональної політики та сформовано основні принципи транскордонного економічного співробітництва, які стосуються загалом транскордонної співпраці сусідніх країн і представлені у двох групах: загальні та специфічні. Визначено рівні реалізації транскордонного економічного співробітництва.

  1. Про транскордонне співробітництво : Закон України № 1861-IV від 24.06.2004 р. [чинний] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2004. — № 45. — Ст. 499.
  2. Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи [Текст] : монографія / Н. Мікула. — Львів : ІРД НАН України, 2003. — 222 с
  3. Кушніренко О. М. Охорона здоров’я населення в країнах-членах Європейського Союзу / О. М. Кушніренко // Економічний розвиток і державна політика [Текст]. — Вип. 11: Державна політика та економіка охорони здоров’я в Україні : практикум / М. Білинська, В. Григорович, Л. Жаліло [та ін.] ; за заг. ред. І. Розпутенка, І. Солоненка. — К. : К.І.С., 2002. — С. 150–191.
  4. Кушніренко О. М. Екологічна політика Європейського Союзу // Ефективність державного управління [Текст]. — Вип. 3: Економіка природних ресурсів і довкілля : практикум / Ю. Бажал, В. Бакуменко, С. Буряк [та ін.] ; за заг. ред. І. Розпутенка. — К. : К.І.С., 2003. — С. 231.
  5. Студенніков І. Транскордонне співробітництво та його місце в регіональному розвитку / І. Студенніков // Регіональна політика в країнах Європи: уроки для України / за ред. С. Максименка. — К. : Логос, 2000. — С. 138–171.
  6. Kushnirenko O. Cross-border cooperation — a form of cooperation between local and regional governments / O. Kushnirenko // Cross-border cooperation [Text] / ed.-in-ch.B. Lesser and I. Rozputenko. — К. : K.I.S. Ltd, 2003. — Р. 63.
  7. Засадко В. В. Транскордонне співробітництво України: тенденції, проблеми та перспективи розвитку / В. В. Засадко // Науковий вісник Академії муніципального управління [Текст] : зб. наук. пр. — 2009. — Вип. 7. — C. 22. — (Серія «Економіка»).
  8. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети [Текст] : монографія / за ред. З. С. Варналія. — К. : НІСД, 2007. — C. 688.