Соціальна відповідальність підприємства: теоретико-методологічні проблеми становлення

Authors: 

М. Фурса

Визначено теоретико-методологічні аспекти становлення соціальної відповідальності підприємств у сфері бізнесу як необхідної складової адаптації зарубіжного та вітчизняного досвіду для забезпечення сталого розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Проаналізовано взаємодію та зони відповідальності органів державного управління, бізнес- структур, профспілкових, громадських організацій та інших зацікавлених сторін. Окреслено актуальні теоретико-методологічні проблеми становлення та розвитку корпоративної соціальної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності в Україні.

 1. Савченко І. Г. Інституційна відповідальність органів державної влади в умовах розбудови соціальної держави в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. держ. упр. : спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / І. Г. Савченко ; Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Х. : [б. в.], 2007. —— С. 9.
 2. Там само. —— С. 9.
 3. Хисамов И. Момент истины для КСО / И. Хисамов // Корпоративная социальная ответственность бизнеса. Экспертная оценка и практика в Украине [Текст]. — К. : ТЭФ ОЛБИ, 2008. — С. 6, 7.
 4. Там же. — С. 6.
 5. ISO 26 000:2010 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://znaimo.com.ua/ISO_26000.
 6. Там само.
 7. Там само.
 8. Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності [Текст] / кол. авт. : Лазоренко О., Колишко Р. [та ін.]. — К. : Енергія, 2008. — 96 с.
 9. Сучков А. В. Соціальна відповідальність бізнесу як складова його конкурентоспроможності / Сучков А. В. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності [Текст]. — 2013. — Вип. 1. — Т. 3. — С. 187.
 10. Сапрыкина М. Развитие КСО в Украине. Мнения основных групп стейкхолдеров / М. Сапрыкина // Корпоративная социальная отвецтвенность бизнеса. Экспертная оценка и практика в Украине [Текст]. — К. : ТЭФ ОЛБИ, 2008. — С. 80–86.
 11. Зінченко А. Г. Соціальна відповідальність в Україні: Погляди різних стейкхолдерів. Регіональний аспект [Текст] / А. Г. Зінченко, М. А. Саприкіна. — К. : [б. в.], 2008. — С. 28.
 12. Новий міжнародний стандарт із соціальної відповідальності ISO 26000 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bcdst.kiev.ua/index.php/news/1- latest-news/56.