Методи державного регулювання діяльності аграрних холдингів в Україні

Authors: 

Н. М. Комарівська

Розглянуто теоретичні аспекти державного регулювання діяльності аграрних холдингів в Україні через методи державного регулювання. Досліджено вплив держави на підприємства холдингового типу в аграрній галузі України як на об’єкт регулювання. Науково обґрунтовано потребу державної підтримки підприємств холдингового типу.

 1. Гіндес О. Г. Політичні аспекти розвитку агропромислового виробництва // Стратегія забезпечення сталого розвитку України : матер. доп. міжнар. наук.-практ. конф. (20 травня 2008 р.) : у 3 ч. Ч. 3. К. : РВПС України НАН України, 2008. С. 71, 72.
  Формування державної економічної політики в епоху глобальних трансформацій : монографія. К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2011. С. 31.
  Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України № 1877-15 від 01.01.2017 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1877-15.
  Там само.
  Там само.
  Україна у цифрах у 2016 році : стат. зб. / за ред. І. Є. Вернера. К. : Державна служба статистики України, 2017. URL : http://istmat.info/files/uploads/53010/ ukraina_v_cifrah_2015.pdf.
  Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств. URL : http://propozitsiya.com/ua/finansove-zabezpechennya-silskogospodarskih-p....
  Неповернення експортного ПДВ негативно вплинуло на котирування українських публічних агрохолдингів від 05.07.2016 р. URL : http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/nepovernennya_eksportnogo_pdv_neg....
  Грошово-кредитна та фінансова статистика за 2016 рік. URL : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=71195.
  Там само.
  Про державний бюджет 2015 рік : Закон України № 80-19 від 29.12.2015 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80-19.
  Кутовий Т. Боюсь, що цьогоріч 10 млрд. грн. не буде... URL : http://minagro.gov.ua/pressroom?nid=21343.
  Про Державний бюджет України на 2017 рік : Проект Закону № 5000 від 15.09.2016 р. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60032.
  Аграрний бюджет 2017 «віджатися» і стати ефективнішим чи «померти»?. URL : https://agropolit.com/spetsproekty/217-agrarniy-byudjet-2017-vidjatisya-....
  Галанець В. В. Державне регулювання аграрного сектора економіки України : монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. С. 21.
  Мостовий Г. І. Агробізнес: державне регулювання : монографія. Х. : Основа, 2002. С. 69.
  Гайдуцький Г. І. Госпрозрахунковий механізм міжгалузевих зв’язків в АПК. К. : Урожай, 1999. С. 67.
  Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : підручник. К. : Знання, 2008. С. 49. (Вища освіта ХХІ століття).
  Яковенко Р. Державне регулювання підприємництва в Україні. URL : http://www. rusnauka.com/13_NPN_2010/Economics/-65901.doc.htm.
  Швайка Л. А. Державне регулювання економіки... С. 53.
  Там само. С. 47.