Особливості нормативно-правового регулювання сфери інформаційної безпеки: проблемні питання та термінологічні колізії в Україні

Автори:
1
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Розглянуто особливості формування і розвитку законодавчої та нормативно-правової бази у сфері забезпечення інформаційної безпеки України. Проаналізовано наявні проблеми у законодавчих нормах, прийнятих для вирішення тактичних завдань, без урахування стратегічних орієнтирів. Виявлено їх певну несистемність та неузгодженість між собою. Актуалізовано проблему принципових недоліків категоріально-понятійного апарату законів та підзаконних актів в інформаційній сфері. Доведено, що певну загрозу національним інтересам та інтересам особи становить термінологічна невизначеність таких понять, як "дезінформація", "інформаційно-психологічний вплив", "інформаційно-психологічна безпека" тощо. Запропоновано можливі напрями вдосконалення законодавства, спрямованого на забезпечення безпеки в інформаційній сфері України, та окреслено перспективи подальших наукових досліджень у цьому напрямі.

 1. Karpenko, O. (2021). Vyroblennia stratehichnykh pidkhodiv ta praktychnykh rekomendatsii iz protydii poshyrenniu v Ukraini dezinformatsii zasobamy sotsialnykh media. Kyiv: Visn. NADU. Seriia "Derzhavne upravlinnia", pp. 7 14. [In Ukrainian].
 2. Aksonova, N. (2018). Zakonodavchi akty protydii poshyrenniu dezinformatsii, feikovykh novyn v informatsiinomu prostori (mizhnarodnyi dosvid). Kyiv: Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho, issue 50, pp. 241 255. [In Ukrainian].
 3. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № 254 k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), № 30. (1996). [In Ukrainian].
 4. On the national security of Ukraine: Zakon Ukrainy vid 21 chervnia 2018 roku № 2469-VIII. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
 5. About information: Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 № 48. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
 6. Pro drukovani zasoby masovoi informatsii (presu) v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.11.1992 №2782-XII. Verkhovna Rada Ukrainy. of Ukraine. Legislation of Ukraine. (1992). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12
 7. On Personal Data Protection: Zakon Ukrainy vid 01.06.2010 № 2297-VI. Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=2297-17
 8. The doctrine of information security of Ukraine, approved by Decree of the President of Ukraine vid 25.02.2017 № 47/2017. Retrieved from: http://president.gov.ua
 9. About the Strategy for the National Security of Ukraine, Decree of the President of Ukraine vid 6.05. 2015. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015
 10. About the media draft law. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2? id=&pf3516=2693-%E4&skl=10
 11. On Television and Radio Broadcasting "on Counteracting the Information War draft law. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2? id=&pf3516=2072&skl=10
 12. Official telegram channel of the Prime Minister of Ukraine. Retrieved from: https://t.me/Denys_Smyhal/1933
 13. About television and radio roadcasting: Zakon Ukrainy vid 21.12.1993 № 3759-KhII. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=68168
 14. The Civil Code of Ukraine: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 15. Dodonov, O. (2002). Information policy of public authorities: areas for improvement. Kyiv: Stratehii rozvytku Ukrainy: teoriia i praktyka. NISD, 637 p. [In Ukrainian].
 16. On the National Security Strategy of Ukraine. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.05.2015. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/2872015-19070
 17. Code of Ukraine on Administrative Offenses vid 07.12.1984 № 80731-X. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
 18. On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Ensuring National Information Security and the Right to Access Reliable Information Comparison table of the draft law. Retrieved from: https://mkip.gov.ua/files/pdf/Disinformation_Draft_2020.pdf