Актуальність наукового обґрунтування публічно-управлінської діяльності в умовах війни

DG.
2022;
: cc. 1 - 13
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто необхідність подальшого демократичного розвитку українського суспільства в умовах повномасштабної війни з боку рф, зокрема збереження демократичного рівня діяльності в публічно-управлінській сфері. Розкрито такі аспекти наукового обґрунтування управлінських рішень, як досягнення емпіричної достовірності знання, визначення концептуальних засад діяльності та формування стратегій розвитку сфери публічності. Встановлено, що сутнісними ознаками знання на цих рівнях буде істинність, раціональність і значущість. Аргументовано, що в умовах війни особливої уваги набуває соціальна значущість публічно-управлінської діяльності, яка орієнтує на консолідацію зусиль усього суспільства для зміцнення обороноздатності країни, перемогу над загарбниками та збереження суверенітету, демократії й гуманізму.

 1. Вебер М. «Об’єктивність» соціально-наукового пізнання. Соціологія. Загальноісторичні аналізи / пер. з нім. О. Погорілий. Київ: Основи, 1998. 534 с.
 2. Горбулін В. Світова гібридна війна / за ред. В. Горбуліна. Харків: Фоліо, 2017 496 с.
 3. Дацюк С. Про тотальну війну. Українська правда. URL: https:// blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/6329f5f30ed76/.
 4. Енциклопедія державного управління: у 8 т. Т. 2: Методологія державного управління. URL: file:///C:/Users/Petro/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/ IE/9ZZNTMSE/0fda71bf-77c5-434a-a274-8cfa410b90e6.pdf.
 5. Кулеба Д. Війна за реальність: як перемагати у світі фейків, правд і спільнот. Вид. 3-тє, онов. Київ: Книголаб, 2022. 384 с.
 6. Методологія  наукових  досліджень  в  галузі  «Публічне  адміністрування» /уклад.: В. М. Князєв, Ю. В. Бакаєв. Київ: Вид-во НАДУ, 2007. 76 с.
 7. Наказ Міністерства юстиції України від 20.09.2022 № 3959/5. Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 р. № 1707/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-22#n4.
 8. Петровський П. М., Красівський О. Я. Теоретико-методологічне обґрун- тування реформ у публічно-управлінській сфері. Актуальні проблеми державного управління. № 1(59). С. 17–24. URL: https://doi.org/10.34213/ap.21.01.02.
 9. Петровський П. М. Теоретико-методологічні основи перемоги України в сучасній смисловій війні. Ефективність державного управління: зб. наук. пр. / за заг. ред. чл.-кор. НАН В. Загорського, доц. А. Ліпенцева. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019. Вип. 1(58). С. 13–25.
 10. Почепцов Г. Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. 316 с.
 11. Роменець В. А. Історія психології ХІХ – початку ХХ століття: навч. посіб. Київ: Вища школа, 1995. 614 с.
 12. Селиванов В. Людський вимір сучасних українських держави і чинного права. Одеса: вид-во «Юридичний вісник», 2007. С. 5–14.
 13. Стоун Д. Парадокс політики. Мистецтво ухвалення політичних рішень. Київ: вид. дім «Альтернативи», 2000. 304 с.
 14. Стратегія реформування державного управління України на 2022–2025 роки, прийнятої 21 липня 2021 р. URL: рhttps://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv- strategiyu-reformuvannya-derzhavnogo-upravlinnya-ukrayini-do-2025-roku/.
 15. Цвєтков В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика: монографія. Київ: ТОВ вид-во «Юридична думка», 2007. 336 с.
 16. Шостром Э. Человеческий вибор – манипуляция чи актуализация. Анти- Карнеги [Текст] / Э. Шостром ; пер. с англ. Москва: Смысл, 1994. 128