Дуальна освіта при підготовці медичних сестер: міжнародна практика і перспективи реалізації в Україні

DG.
2022;
: cc. 86 - 97
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Розкрито особливості дуальної форми навчання. Охарактеризовано роль дуальної системи освіти в підвищенні якості медсестринської освіти. Проана- лізовано міжнародний досвід впровадження дуальної освіти при підготовці медичних сестер та виокремлено основні проблеми щодо його ефективної реалізації в Україні. Висвітлено етапи дуальної форми навчання медсестер. Запропоновано розробити програму експерименту із запровадження дуальної освіти у вітчизняну програму підготовки медичних сестер/братів та дослідити вплив дуальної освіти на компетентності медсестер.

 1. Ажажа М. А. Управління процесом упровадження дуальної освіти в про- фесійну підготовку майбутніх фахівців. Публічне управління та митне адмініст- рування. 2019. № 1(20). С. 14–24. URL: http://212.1.86.13/jspui/bitstream/123456789/ 3564/1/2%3D14-24.pdf.
 2. Довгенко Я., Яременко Л., Яременко, Ю. Впровадження дуальної освіти у виші: переваги та ризики. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 2(28). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-29.
 3. Дуальна освіта. Сайт МОН України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/ profesijno-tehnichna-osvita/dualna-osvita?=print.
 4. Дуб Н. Є., Нечипор Н. О., Головчак М. І. Дуальна освіта: засіб реалізації практичної підготовки сестер медичних. Молодий вчений модерну – фундамент розвитку освіти, науки та бізнесу в Україні: матеріали ІІ Всеукраїнської науково- практичної онлайн-конференції (25 листопада 2020 року, м. Дніпро). Дніпро: КЗВО «ДАНО» ДОР», 2020. С. 61–64.
 5. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 6. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
 7. Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019р. № 2745-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text.
 8. Кравченко О. Дуальна освіта в Україні: від концепції до практики. Молодий вчений. 2021. Вип. 2(90). С. 64–69. URL: https://www.molodyivchenyi.ua/index.php/ journal/article/view/373.
 9. Марценюк Л. В., Груздєв О. В. Дуальна освіта як засіб ефективного поєднання теорії та практики. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 58–65. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.58.
 10. Наказ МОН України «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на тему: «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання» на базі закладів професійно-технічної освіти» від 16.03.2015 р. № 298. URL: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-04- 17/3825/nmo-298-1.pdf.
 11. Наказ МОН України «Щодо запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуаьною формою здобуття освіти» від 15.10.2019 р. № 1296. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo- zaprovadzhennya-pilotnogo-proektu-u-zakladah-fahovoyi-peredvishoyi-ta-vishoyi-osviti-z-pidgotovki-fahivciv-za-dualnoyu-formoyu-zdobuttya-osviti.
 12. Нікітіна Г. Що таке дуальна освіта і чи справді це «добре забуте старе»? URL:               https://sukhari.com.ua/shho-take-dualna-osvita-i-chi-spravdi-tse-dobre-z... stare.html.
 13. Олеськова Г.Г. (2018). Академічна освіта сестринського персоналу Німеч- чини: реалії сьогодення і перспективи. Медична освіта. 2018. № 4. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.4.8342.
 14. Олеськова Г. Г. Фахова підготовка сестринського персоналу в системі професійної медичної освіти Німеччини: дис. ... д-ра філософії: 015. Хмельницький: ХНУ, 2020. 408 с.
 15. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року» від 3 квітня 2017 р. № 275-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80#n10.
 16. Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» від 19 вересня 2018 р. № 660-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#Text.
 17. Савченко І. Методологічні підходи і організаційні особливості підготовки кваліфікованих робітників в умовах дуальної системи професійної освіти: досвід країн Євросоюзу та перші етапи реалізації в Україні. URL: https://mon.gov.ua/storage/ app/media/pto/dualna/7-savchenko-170217.pdf.