Концептуальні основи забезпечення доходів сільського населення України у післявоєнних умовах

DG.
2022;
: cc. 58 - 71
1
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

У роботі з’ясовано окремі складові теперішнього стану суспільної системи України, зокрема зіставлено рівень доходів сільського населення із окремими європейськими країнами. Сформовано принципи дослідження, із викорис- танням яких розроблено п’ять складових концептуальних основ цих доходів. Акцентовано увагу, що ці основи враховують європейський вектор суспільного розвитку України та специфіку використання зарубіжних та українських теоретичних конструкцій. Наголошено на обов’язковості врахування істо- ричного аспекту економічної науки.

 1. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів): монографія. Львів: Каменяр, 2000. 305 с.
 2. Archive: Statistics  on rural areas in the EU. Eurostat. 2017. 2 June. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Archiv... l_areas_in_the_EU&oldid=339040.
 3. Atiyah M. Duality in mathematics and physics. Conferències FME. Vol. V, Riemann C. Barcelona: Facultat de Matemàtiques i Estadística, 2008. Р. 69–91.
 4. Веntly А. Ргосеss of Government. New York, 1908. 256 р.
 5. Bevir M., Rhodes R. Interpretive Theory. Chapter for: D. Marsh and G. Stoker (eds). Theories and Methods in Political Science. Second edition. London. Macillan, 2000. Fortucomiing.
 6. Гордійчук Д. Збитки України від війни перевищили $127 мільярдів у вересні. KSE. 21 жовтня. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/10/21/692884/.
 7. Гордієнко Л. А. Фінансові теорії громадських інституцій. Формування ринкових відносин в Україні. 2016. № 1. С. 18–24.
 8. Гоголь Т. В., Мельничук Л. М. Трансформація територіальних громад в умо- вах децентралізації в Україні. Право та державне управління. 2022. № 1. С. 216–225.
 9. Dyer C., Rose P. Decentralisation for educational development? An editorial introduction. Compare. 2005. № 35(2). P. 105–113.
 10. Easton D. (Eds) The Development of Political Science. A Comparative Survey /J. G. Gunnell, L. Graziano. London, New York: Routledge, 1996. 296 р.
 11. Загальні  втрати  агросектору  України.  Укрінформ.  27  листопада  2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3606069-zagalni-vtrati-agrosektoru- ukraini-vnaslidok-agresii-rf-perevisuut-30-milardiv-ekspert.html.
 12. Лилиенфельд-Тоаль П. Мысли о социальной науке будущего: человеческое общество как реальный организм. Москва: Книжный дом «Либроком», 2012. С. 272–273.
 13. Лукінов І. Про національну доктрину економічних трансформацій в Україні. Вісник Тернопільської академії народного господарства. Спеціальний випуск «Проблеми економічної інтеграції України у Європейський Союз. Європейські порівняльні студії». 2001. № 18. Част. І. Тернопіль, «Економічна думка». С. 6–12.
 14. Мансур О. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп / пер. с англ. Москва: ФЭИ, 1995. 174 с.
 15. Матвіїшин Є. Підхід до оцінювання результативності управління розвит- ком територіальних громад. Демократичне врядування. 2022. Вип. 1(29). С. 13–25.
 16. Mean and median income by degree of urbanisation online data code: ILC_DI17 last update: 12.11.2022, view: Custom Dataset. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/ eurostat/databrowser/view/ILC_DI17   custom_3964576/default/table?lang=en.
 17. Офіційний курс гривні до іноземних валют (середній за період). НБУ. URL: https://bank.gov.ua›.
 18. Persons at risk of poverty or social exclusion by degree of urbanisation – EU 2020 strategy online data code: ILC_PEPS13, last update: 15.09.2022 view: Default. Source    of    data: Eurostat.    URL:    https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps13/default/table?....
 19. Петровський П. М. Проблема визначення концепції національного розвитку України в післявоєнний період. Демократичне врядування. Вип.  1(29). 2022. С. 1–12.
 20. Петровський П., Попок А. Гуманітарна спрямованість соціальної політики в      умовах     децентралізації.       Демократичне       врядування.       2020.    № 2(26).    URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journalpaper/2022/jan/26385/... 520919-1-10-20210408.pdf.
 21. Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 р. № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179.
 22. Про схвалення Концепції розвитку сільських територій. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 995-р. Документ 995-2015-р, чинний, поточна редакція від 15.12.2020, підстава – 1239-2020-п URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80/print144654215066321....
 23. Про   схвалення     концепції    сільського   розвитку     до    2030   року.    Проєкт розпорядження                           Кабінету             Міністрів       України      URL:       https://www.me.gov.ua/ Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a707d9ff-0c4b-4b8b-8d84-3f9a994ee729&title=Proekt RozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkraini-proSkhvalenniaKontseptsiiSilskogoRozvitkuD.
 24. Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів. (за даними вибіркового опитування домогосподарств у січні 2021 року). Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ, 2021. 71 с.
 25. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2020 році. (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ, 2021. С. 11.
 26. Стасюк А. План відновлення  України. Що презентували в Лугано. Суспільне, новини. 5 липня. URL: https://suspilne.media/257340-plan-vidnovlenna- ukraini-so-prezentuvali-v-lugano/.
 27. Структура сукупних ресурсів домогосподарств. Державна служба статистики України. 2022. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ gdvdg/ssr/arh_ssr_u.htm.
 28. Федосов В. М., Юхименко П. І. Українська фінансова наука: ґенеза, еволюція, ренесанс. Фінанси України. 2012. № 3. С. 3–30.