criminal proceedings

Захист прав потерпілого під час досудового розслідування

Розглянуто особливості захисту прав потерпілого під час досудового розслі-дування. Потерпілий є учасником кримінального провадження і займає у ньомуцентральне місце. Україна проголошена демократичною, правовою державою і своюдіяльність спрямовує на основі конституційних принципів, зокрема, людину визнанонайвищою соціальною цінністю, а кримінально-процесуальна діяльність повинна самезабезпечувати та захищати цей основний зміст і спрямованість діяльності держави на“захист прав людини”.

Контроль за вчиненням злочину як один із видів негласних (слідчих) розшукових дій

Закріплення у КПК 2012 р. інституту негласних слідчих (розшукових) дій вивело
негласні засоби отримання інформації на новий законодавчий рівень. Хоча варто
зазначити, що таке нововведення породило чимало дискусій серед науковців та
практиків щодо розуміння суті негласних слідчих (розшукових) дій та співвідношення їх
із оперативно-розшуковими заходами. Одні з них вважають, що це прогресивний крок
законодавця, спрямований на удосконалення засобів кримінальної процесуальної
діяльності, інші зазначають про недоцільність запровадження таких дій.

Проблема процесуaльного керiвництва досудовим розслідуванням як iнституту прокурорської діяльності

Розглянуто визначення сутності проблеми процесуaльного керiвництва досудовим
розслідуванням як iнституту прокурорської діяльності, а також встановлення співвід-
ношення обвинувачення у кримінальному провадженні та процесуального керівництва
на стадії досудового розслідування кримінальних проваджень. На основі дослідження
наукових позицій окремих вчених та аналізу чинного законодавства України зроблено
висновок, що процесуaльне керiвництво прокурором досудовим розслiдувaнням – це

Проблемні питання призначення судової експертизи у кримінальному провадженні

На основі аналізу нормативно-правових актів розглянуто проблемні питання призначення судової експертизи у кримінальному провадженні. Визначено необхідність внесення відповідних змін до Закону України “Про судову експертизу” з метою узгодження його норм із нормами КПК щодо процедури призначення судових експертиз у кримінальному провадженні.

Доказове значення психофізіологічних перевірок в кримінальному провадженні: іноземний досвід та вітчизняні реалії

Стаття присвячена проблемі застосування поліграфних психофізіологічних
перевірок у кримінальному проваджені. На основі аналізу іноземного досвіду прове-
дення поліграфних психофізіологічних перевірок зроблено висновок про важливість
досвіду низки держав для вирішення проблеми доказового значення психофізіологічних
перевірок у кримінальному провадженні, а також для вдосконалення чинного кри-
мінального процесуального законодавства України.

Зарубіжний досвід організації судово-експертної діяльності в процесі здійснення кримінального переслідування

Статтю присвячено проблемі організації судово-експертної діяльності в процесі
здійснення кримінального переслідування та, загалом, – проблемі вдосконалення всієї
процедури отримання доказової інформації в процесі здійснення кримінального
провадження. На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури
досліджено окремі питання організації судово-експертної діяльності в деяких державах
Європи, а також питання правового (процесуального) статусу судового експерта.

Особливості проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні

У статті на основі аналізу нормативно-правових актів розглянуто особливості
проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні. Враховуючи
спільність процесу, під експертним дослідженням що проводиться у кримінальному
провадженні за ініціативою органу досудового розслідування, слід розуміти судову
експертизу.

Satisfaction of criminal transmission and the problem of its legislative security

The article is devoted to the problem of determining the essence of criminal prosecution
as an institution of criminal procedural law. , as well as establishing the ratio of prosecution in
criminal proceedings and prosecution. On the basis of the research of the scientific positions of
certain scholars-processualists on the essence of criminal prosecution as a criminal procedural
category, it was concluded that criminal prosecution is the leading independent function of

Civil responsible in criminal proceedings

The article deals with issues related to elucidation of some aspects of the legal status of a
civil defendant as a participant (subject) of criminal proceedings. The participation of persons
in criminal proceedings requires a clear knowledge of the rights and obligations of each
participant in these relations, since within the framework of this proceeding activity is carried
out which may result in bringing the person to criminal liability that will result in a certain

Участь прокурора в доказуванні обставин, які обґрунтовують застосування запобіжних заходів

Посилення ролі прокурорів під час нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням потребує дослідження особливостей реалізації їхніх процесуальних повноважень щодо ключових напрямів кримінальної процесуальної діяльності.