Decision Support System

Використання онтологічних мереж у системах підтримки прийняття рішень в умовах неоднозначності

Зростання обсягів інформації, яку потрібно брати до уваги при прийнятті рішень визначають актуальність побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень. Передумовою прийняття коректного рішення є побудова коректної концептуальної моделі проблемної ситуації, яка враховує усі фактори, релевантні до цієї ситуації. Концептуалізація проблемної ситуації подається онтологією цієї ситуації. При формуванні онтології ситуації доцільно використовувати знання з існуючих онтологій.

Використання модельно-орієнтованої системи прийняття рішень для підвищення безаварійності суднової електроенергетичної установки

Пропонується модельно-орієнтована система підтримки прийняття рішень для підвищення безаварійності суднової електроенергетичної установки.  Дана система складається з моделюючого блока та блока оцінки результатів моделювання за допомогою системи нечіткого висновку. Розроблена система може бути реалізована в складі систем управління, як на базі програмованих логічних контролерів, так і на базі окремого програмованого логічного контролера. Розглянуті використовувані критерії оцінки результатів моделювання і можливі наслідки.

Система підтримки прийняття рішень для аналізу інвестиційних ризиків фінансових ринків

Досліджено особливості методології VaR для оцінювання інвестиційних ризиків на фінансових ринках цінних паперів. Розроблено інформаційну систему підтримки прийняття рішень, яка дає змогу розрахувати очікувані та неочікувані втрати за вибраними акціями та інвестиційним портфелем загалом, а також визначити момент ймовірного виникнення ризику і необхідний розмір резервного капіталу.

Побудова сховища даних системи підтримки прийняття рішень для проектування розподілених енергетичних систем

Розглянуто проблеми, що виникають під час роботи з розрізненими джерелами інформації з використанням баз даних. Наведено модель сховища даних як засобу інтеграції та опрацювання даних з розрізнених джерел при створенні системи підтримки прийняття рішень для проектування розподілених енергетичних систем.

Аспекти прояву невизначеності в процесах розроблення систем підтримки прийняття рішень

Описано класифікацію і підходи до побудови СППР, які враховують різноманітні аспекти проблеми невизначеності процесу розроблення СППР. Запропоновано та описано ознаки класифікації, удосконалено узагальнену класифікацію СППР. Про- аналізовано види архітектури, розглянуто архітектуру інформаційного ресурсу систем підтримки прийняття рішень, яка ґрунтується на принципах побудови сховища даних. Наведено аналітичний опис підходів до побудови концептуальної моделі, а також розглянуто підходи до проектування основних компонентів системи підтримки прийняття рішень.

Застосування об’єктно-орієнтованого підходу до побудови моделі СППР

This article describes an object-oriented approach of DSS modeling. Three-level architecture is suggested and it describes a conceptual model of DSS. The analysis of possible reusable components for various types of structures is analyzed. We describe the principles of building a custom DSS use of multiple components.

Онтологія очищення даних

Описано етапи процесу очищення даних у СППР. Запропоновано та описано концепти онтології очищення даних. Проведено аналіз методів і технологій очищення даних на кожному з етапів процесу з врахуванням його особливостей. Побудована онтологія очищення даних для методологічної систематизації методів у реалізації функціональних елементів моделі СППР.

Estimation of methods efficiency of sequence processing determination of electronic documents in internet

The article describes the approach to defining the importance of incoming documents and the technique of evaluating the effectiveness of application of parametric processing of electronic documents with the Internet. The assessment of the effectiveness of methods for priority processing of incoming documents in accordance with their importance