diagnostics

Функціональна діагностика стану серцево-судинної системи в контексті сучасних інформаційних систем

The article is devoted to the problem of quality assurance and reliability of functional diagnostics of
the cardiovascular system on the basis of heart rate control. A new approach to the implementation
of diagnostic procedures in real time with the use of modern information systems as an opportunity
to increase their efficiency. The multichannel system of registration of heart rate defined for
continuous measurement of pulse in real time is presented. Before using in a multi-channel system

Регресійний аналіз працездатності асинхронних електродвигунів на основі методу опорно-векторної класифікаційної машини

Актуальність теми статті полягає в тому, що запропонована методика здійснення регресійного аналізу працездатності асинхронних двигунів є невибагливою до точності вимірювання величин, за якими здійснюється регресійний аналіз, та до об’єму навчальної вибірки, тому вона може знайти застосування у сучасних вбудовуваних системах діагностування.

СТЕНД КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ

Висвітлено розроблення, дослідження та впровадження алгоритмічного, апаратурного та програмного забезпечення пристроїв контролю та діагностування складних динамічних промислових об’єктів. У ході досліджень вибрано промисловий об’єкт, визначено його основні технічні характеристики, розглянуто його базові вузли, виявлено найвразливіші місця. Такими виявились нагрівачі зон нагрівання, що відповідає інфранизькочастотним процесам, та підшипники кочення редуктора подвоювача, що відповідає високочастотним процесам.

УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ У КЛІНІЧНІЙ ЛАБОРАТОРНІЙ ДІАГНОСТИЦІ

Сучасна  медицина,  на  жаль,  не  позбавлена  помилок.  Тому  існує  ймовірність  непередбачуваних ускладнень,  встановлення  неправильного  діагнозу ,  а  як  наслідок  –  некоректне  лікування.  Розв’язуючи  різні  медичні завдання (збирання  інформації  щодо  хворого,  діагностика,  вибір  тактики  рішення),  лікар  стикається  із  проблемою прийняття рішень, до того ж постійно зростають вимоги до точності діагнозу і його достовірності, інакше кажучи, до його істинності.  Науковий  підхід  є  основним  інструментом  у  процесі  пошуку  істини,  і,  отже,  під  час  прийняття  рішень.

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТЕХНІКИ ЗВ'ЯЗКУ З КОМПЛЕКСНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЇЇ НАДЛИШКОВОСТІ ПРИ ВІДДАЛЕНІ ВІД БАЗ ПОСТАЧАННЯ

Запропоновано модель процесу визначення технічного стану та відновлення працездатності техніки зв’язку, що враховує специфічні особливості конструктивної і схемної побудови за рахунок вперше отриманих функціональних залежностей впливу різних видів надлишковості об′єктів технічного діагностування на кількісні значення показників їх ремонтопридатності, а також вперше врахована метрологічна надійність засобів вимірювань.

Нейронні мережі як засіб удосконалення метрологічних характеристик металоконструкцій з урахуванням міжфазних шарів

Розглянуто проблему обстежень, контролю параметрів і діагностування стану поверхневих шарів металу підземних трубопроводів з урахуванням впливу корозійного середовища. Запропоновано методику контролю характеристик, що полягає у врахуванні основних інформативних параметрів за допомогою штучних нейронних мереж, а також визначено напрями застосування методології для контролю технічного стану трубопроводів (КТСТ) (товщина стінки, наявність дефектів, енергетичні характеристики міжфазних шарів, корозійні струми, процеси розвитку дефектів тощо).

Diagnostics of Investment Attractiveness of Business Entities in Conditions of European Integration

The article substantiates the relevance of unification, harmonization and development of the theoretical and applied base of diagnostics of investment attractiveness of enterprises in the conditions of European integration of Ukraine. The theoretical and legislative principles of diagnostics of investment attractiveness of enterprises are critically analyzed. Based on the study of domestic and foreign diagnostic practices, as well as the challenges of European integration, it is proposed to apply a comprehensive approach to assessing the investment attractiveness of enterprises.

Електронна система контролю стану пацієнтів з серцево-судинною патологією

Розглянуто побудову системи клінічного моніторингу, вживаної для дианостики стану хворих в реабілітаційний період. Доведено, що у кризовий період хворі з серцево-судинною патологією знаходяться підімкненими до системи життєзабезпечення і у випадку погіршення стану система терміново інформує медичний персонал. Особливу увагу приділено оцінці показників серцево-судинної системи. Надано опис структурної побудови мониторной апаратури контролю радіотелеметрії стану пацієнтів.

Комп’ютеризовані системи дистанційного контролю і діагностики об’єктів електроенергетики

Розглянуто особливості побудови та практичного ви­користання комп’ютеризованих систем дистанційного контролю і діагностики об’єктів електроенергетики. Наве­дено структуру інформаційно-вимірювальної системи на основі безпілотного авіаційного комплексу, яка призначена для контролю довколишнього середовища в районах розта­шування теплових та атомних електростанцій.

Problems combating the threat of bioterrorism in Ukraine

The characteristic spectrum of infectious diseases, which are suitable for use with bioterrorism purpose is given. Possibility of modern microbiological identification methods using for biosafety of the state is grounded. The features of interaction units and the Ministry of Internal Affairs, Security Service, the Ministry of Health to respond effectively to the threat bioterrorism in Ukraine.