Volume 5, Number 1, 2018

In this issue

(11 articles)
Vasyl Kozyk, Khrystyna Zalutska , V. Zalutskiy
DOI: https://doi.org/10.23939/eem2018.01.039
39-46