Volume 28, 1978

In this issue

(29 articles)
V. V. Kirichuk, F. D. Zablotskyi
42-49
A. L. Ostrovskij, V. P. Vasylchenko
89-96
I. Trevoho, D. I. Maslich, V. Lityn`skyi, B. T. Tlustiak
112-117