Volume 35, 1982

In this issue

(27 articles)
Ya. M. Kostetska , Gerasimov Ju. V.
57-64
M. I. Marych, Goodz I. N.
68-70
A. L. Ostrovskij, I. N. Kmetko , V. Lityn`skyi
85-89
Lisitsky D. V.
116-123