Volume 41, 1985

In this issue

(27 articles)
V. Kuznetsova, M.I. Melnychuk, B. L. Skuin , K. R. Tretyak
46-50
R. M. Rudyj
104-108