Landscape modeling technologies in the mining industry

Authors:
1
Ivan Franko National University of Lviv

The questions of creation of landscape-ecological information system of mining territories with use of technologies of landscape modelling are considered.

1.    Adamenko O.M., Rud'ko G.I. Osnovy jekologicheskoj geologii (na primere jekzodinamicheskih processov Karpatskogo regiona Ukrainy). - K., 1995.-211s.

2.     Grodzins'kij M.D. Osnovi landshaftnoї ekologії. - K.: Libіd', 1993.-224s.

3.     Davydchuk V.S. Sozdanie geoinformacionnyh sistem dlja reshenija landshaftnyh zadach // Sovremennye problemy fizicheskoj geografii,- M.: Izd-vo Moek, un-ta, 1989. - S. 73-83.

4.     Davydchuk V.S., Linnik V.G. Landshaftnyj podhod k organizacii geoinformacionnyh sistem // Teoreticheskie i prikladnye problemy landshaftovedenija: Tez. dokl. - L., 1988. - S. 53-54.

5.     Davydchuk V.S., Linnik V.G. Landshaftnyj blok geoinformacionnoj sistemy // Vesn. Moek, un-ta. Ser. 5. Geografija. - 1989. -№5. - S. 25-32.

6.    Ivanov Ye.A. Ekoloho-landshaftoznavchyi analiz hirnychopromyslovykh terytorii (na prykladi Lvivskoi oblasti). - Avtoref. dys. ... kand. heoir. nauk.-Lviv: V-vo Lviv, u-tu, 2001. - 20s.

7.     Kovalchuk I.P., Rudko HL. Heoekolohichnyi analiz hirnychopromyslovykh system Zakhidnoukrainskoho pohranychchia //Heohraf, problemy zakhidnoho poiranychchia Ukrainy / Visn. Lviv, un-tu. - 1997. - Vyp.20. - S. 8-16.

8.     Kruhlov I.S. Miska landshaftno-ekolohichna informatsiina systema // Ukr. heohr. zhurnal. 1997. - №3. - S. 41-17.

9.    Lastochkin A.N. Geojekologija landshafta. - SPb: Izd-vo SPbGU, 1995. - 277 s.

10.    Linnik V.G. Postroenie geoinformacionnyh sistem v fizicheskoj geografii. M.: Izd-vo Moek, un-ta, 1990.-80s.

11.    Melnyk A.V. Ukrainski Karpaty: ekoloho-landshaftoznavche doslidzhennia. - Lviv, 1999. - 286s.

12.    Rudko H.1. Heoekolohichnyi analiz hirnycho-promyslovykh pryrodno-tekhnohennykh system Zakhidnoi Ukrainy ta problemy yikh optymizatsii // Heoekolohichni doslidzhennia ekosystem Ukrainy. - K.: Manuskrypt, 1996. 124s.

13.     Svetlichnyj A.A., Anderson V.N., Plotnickij S.V. Geograficheskie informacionnye sistemy:tehnologija i prilozhenija. - Odessa: Astroprint, 1997.   196s.

14.    Forman R.T.T., Gordon М. Landscape Ecology. - New York, 1986. — 619p.

15.    Navel E., Lieberman A.S. Landscape Ecology. Theory and Application. - New York-Berlin-Heidelberg-Tokyo, 1984. - 356p.