Pojęcia i funkcje katastru oraz wykorzystańie doświadczeń zagranicznych w tworzeniu katastru polskiego

Authors:
1
Uniwersytet Warmitisko-Mazurski

In Europe we can find the different kinds of land cadastre. Sometimes it is oriented in law or fiscal aspects, in other cases the most important is a cartographic view of land ownership relations or an information demand of physical and law persons. Generally we can state, the modern polish land cadastre - which is build - should use the broad field foreign experience in this area. We start with the building cadastre now on the new law basis - the Geodesy and Cartography act 2001. In the new Cadastre system we have building and flat properties as well as traditional Cadastre data, public statistical data, total taxation data, spatial economy projects and plans data. All the data are led in the informatic, computer technology.

1. Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALB). Niederschsische Ministerium des Innen, Referat Landesvermessung und ADV - Organisation, Hannover 1984 r.
   2. Besemer J., 1994 r., The cadastre as independent public body. 1TC - TUD Centre for Cadastral Studies. Summer Course 1994 r., s. 5.1 - 5.24.
   3. Borgmann H. 1998. Landregistation in Gennany. Cadastral Congress Warszawa.
   4. Borgmann H. 1998. Taxes and Taxations for Real Estates in Germany. Cadastral Congress Warszawa.
   5. Bundesamt fur Eich- und Vermessungswescn, 1991 r„ Database of Real Estates. Vienna.
    6. Dekret z dnia 30.111.1945 r. o pomiarach kraju i organizacji miernictwa (Dz. U. RP nr 11, poz.58).
    7. Dekret z dnia 24.IX. 1947 r. o katastrze gruntowym i budynkowym (Dz.U. nr 61, poz.344).
   8. Eckes K.. 1995 r., Katastralny system informacyjny. Austrii, w: V Konferencja Naukowo - Techniczna PT1P „Systemy informacji przestrzennej”. Warszawa, 9-10 listopada 1995 r., s. 186 - 193.
  9. Engebretscn O. 1987 r., The Norwegian Land Accounting System, w: Proceedings From Seminar on New Techniques to Collect and Process Land - Use Data. GSvle. Sweden, 19-24 January 1987 r., ss. 314 - 329.
 10. Fedorowski W. 1974. Ewidencja gruntów. PPWK Warszawa.
  11.Gaździcki J., 1995 r., Systemy katastralne. PPWK, Warszawa - Wrocław,.
12. Goraj S., redaktor odpowiedzialny S. Surowiec 1982. Ewidencja gruntów. Rozdział i. 1 PWN Warszawa.
13. Henssen J., 1989 r., The Cadastral Land Information System in the Netherlands.
14. Hopfer A. 1979. Problemy katastru w Kanadzie i Indiach. Przegląd Geodezyjny nr 3.
15.Hopfer A. 1987. Rozwój katastru i innych systemów informacji o terenie w krajach rozwijających się. Kongres lsoCaRP w N. Delhi, Indie.
16. Hopfer A., Surowiec S. 1998. Rola środowisk naukowych w tworzeniu katastru wielozadaniowego. Materiały Konferencji Naukowo - Technicznej nt. „Wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej w obliczu reformy administracji publicznej oraz reformy podatku od nieruchomości”. Bełchatów.
17. Kwitowski A., Welter K. 1998. Trends in the World's Cadastre and Land Registration Market Developments. Cadastral Congress Warszawa.
18. Und Registration - the Norwegian way. Norway Mapping. Statens kartverk, Honefoss, Norway, 1995 r.
19.    Móllering H., 1995 r., The German Cadastral and Land Registration System. FIG Commission Vil, VIII and IX Papers to the International Symposium „From Centrally Planned to Market Economy Contributions of Land Regulation and Economics”, May 23 - 25.1995 r. in Berlin, s. 45 - 52.
20.    Ustawa z dnia 17.05.1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne”.
21.    Pachelski W. 1998. Geodeta Nr 2 (33).
22.    Pietrzak E„ Kwitowski A., Szczechowski B., 1993 r„ Holenderskie mapy numeryczne: bazowa (zasadnicza) i katastralna, w: Materiały Ogólnopolskiego Seminarium nt. „Opracowanie cyfrowych map dla potrzeb rolnictwa z wykorzystaniem metod fotogrametrii i teledetekcji”, AR Kraków 14.05.1993 r„ ss. 99 - 107.
23.    Pietrzak E„ Szczechowski B„ 1992 r., Kataster nieruchomości i księgi wieczyste w Holandii i Danii, w: II Konferencja Naukowo - Techniczna TIP „Systemy informacji przestrzennej”. Warszawa, 25 - 27.10.1992 r., Referaty sesji 1, II, HI, ss. 11-26.
24.    Pietrzak E., Szczechowski B„ 1993 r., Numeryczne mapy wielkoskalowe w Danii.
25.    Surowiec S. 1982. Ewidencja gruntów. Rozdział 2. PWN Warszawa.
26.    Williamson L, Ting L. 1998. Cadastral Trends - a Synthesis. Cadastral Congress. Warszawa.
27.    Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20.11.1969 r. w sprawie ewidencji gruntów (MP nr 11, poz.98).