To the question about deformations of engineering structures on Tereblya-Ritska technogenic area

2012;
: pp. 47 - 52
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

Investigated the influence of neotectonic movements in strain engineering constructions tereblya-rikskа hydroelectric power plant (HPP), make recommendations for further monitoring of deformations local and regional to constructions HPP.

 1. Belyj L.D., Popov V.V. Inzhenernaja geologija. – M. Strojizdat, 1975. – 312 s.
 2. Grycjuk T.Ju., Tretjak K.R. Monitoryng napruzhen' napirnogo truboprovodu Tereble-Ric'koi' GES // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva. – 2008. – Vyp. II – S. 146 – 157.
 3. Demedjuk N.S., Tretjak K.R. O Riksom tektonicheskom razlome Karpat //Geodezija, kartografija i ajerofoto­semka. – 1992. Vyp. 54. – S. 27–34.
 4. Demedjuk M.S., Sidorov I.S., Tretjak K.R. Vplyv Riks'kogo tektonichnogo rozlomu na deformacii' napirnogo truboprovodu Tereble-Ric'koi' GES//Geodezija, kar­tografija i aerofotoznimannja. – 1993. – Vyp. 55. – S. 14–22
 5. Kompleksni doslidzhennja prosto­rovyh deformacij i napruzhen' napirnogo truboprovodu Tereblja-Riks'koi' GES: Zvit z nauk. –dosl. roboty./ A.L. Ostrovs'kyj, K.R. Tretjak, M.S. Demedjuk ta in. L'vivs'kyj politehnichnyj instytut 1992. – 36 s.
 6. Kul'chyc'kyj A. Strukturno-geologichni osoblyvosti terytorii' Tereblja-Ric'koi' GES ta ocinka i'h vplyvu na deformacii' deryvacijnogo truboprovodu geologichnymy i geodezychnymy metodamy // suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva. – 2009. – Vyp. II. – L.: Vyd-vo NU “L'vivs'ka politehnika”, 2009. – S. 44–48.
 7. Rud'ko G.I., Gameljak I.P. Osnovy zagal'noi' inzhenernoi' ta ekologichnoi' geologii'. Chernivci: Bukrek, 2003. 423 s.
 8. Tereble-Ric'ka GES: 50 // Vis­nyk Karpat. – 2006. – S. 58.
 9. Tretjak K.R. Sidorov I.S. Doslidzhennja vzajemozv’jazku mizh gidrodynamichnymy navantazhennjamy Terebljans'kogo vodoshovyshha i deformacijamy napirnogo trubo­provodu Tereblja-Riks'koi' GES // Mizhnar. sympoz. "Geodynamika girs'kyh system Jevropy", L'viv -Jaremche: LAGT. 1994. S. 38.
 10. Tretjak K., Kul'chyc'kyj A., Grycjuk T. Doslidzhennja deformacij napirnogo truboprovodu Terebleg-Ric'koi' GES z vrahuvannjam inzhenerno-geologichnyh umov // XIII Mizhnar. nauk.-tehn. sympoz. “Geoinformacijnyj monitoryng navkolyshn'ogo seredovyshha: GPSiGIS-tehnologii'”; Alushta, 2008 r. – S. 49–53.
 11. Tretjak K.R., Sidorov I.S. Vyznachennja zmishhen' inzhenernyh sporud Tereble-Ric'koi' GES. Tehnichna informacija. Nac. un-t “L'vivs'ka politehnika”, 2008. – 24 s.
 12. Chernjaga P. G. Peredbachennja deformacijnyh procesiv na geodynamichnyh poligonah AES z vrahuvannjam dynamiky gidrogeologichnyh umov // Inzh. geodez. – 2000. – Vyp.43. – S.208–215.
 13. Tretjak K.R., Kul'chyc'kyj A.Ja., Sidorov I.S. Geodynamika Tereblja-Riks'kogo tehnogennogo poligonu // Geodynamika. – 1 (9)/2010. – S. 47–52
 14. Tretjak K.R., Sidorov I.S. Spostere­zhennja za zmishhennjamy inzhenernyhsporud Tereblje-ric'koi' GES. Tehnichna informacija. – Nac. un-t “L'vivs'­ka politehnika”, 2011. – 26 s.
 15. Tretjak K., Kul'chyc'kyj A., Dul'cev A., Serant O., Golubinka Ju., Kuznjecova V. Ocinka vplyvu terejniv i sutur na suchasni ruhy zemnoi' kory v Karpato-Balkans'komu regioni za rezul'tatamy GPS-vymiriv i geologo-geofizychnymy danymy. Geodynamika (Geofizychni tehnologii' prognozuvannja ta monitoryngu geologichnogo seredovyshha) Mizhnarodna naukova konferencija // Naukovyj zhurnal № 2 (11). – 2011, Vyd-vo Nac. un-tu “L'vivs'ka politehnika”. – S. 298–300.