Instructions to authors

Збірник Формується за Такими Розділами

 • Опрацювання та перетворення вимірювальних сигналів
 • Засоби вимірювань електричних та магнітних величин
 • Засоби вимірювань теплових величин
 • Вимірювання неелектричних величин
 • Біомедичні вимірювання та прилади
 • Вимірювальні перетворювачі
 • Вимірювальні системи
 • Автоматизація експериментальних досліджень
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація
 • Проблеми вимірювань в народному господарстві
 • Короткі повідомлення

Повний текст статтей для опублікування необхідно сформувати в такому порядку: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язок даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, на розв’язання якої спрямована наукова праця; формулювання мети наукової праці (постановка задачі); виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Текст статтей 4-8 сторінок необхiдно подавати у файлах, сформованих у Word 7.0 for Windows (кегель шрифта10, iнтервал 1,2 , гарнітура Times New Roman Cyr) електронною поштою за адресою E-mail: ivt.lp.edu.ua@gmail.com, або на електронному носії, дотримуючись таких вимог:
Формат аркушів – А 4.
Відступи : зліва – 20 мм, справа – 15 мм, зверху – 30 мм, знизу – 25 мм.
У першому рядку справа вказують УДК ( кегель шрифта 10);
в кожному наступному рядку:
– назва наукової праці (кегель шрифта12, по центру, Bold, назва стилю «ЗАГОЛОВОК», відступи: верхн. – 12 pt, нижн. – 6 pt);
– знак “(с)”, автор i спiвавтори, рік (кегель шрифта 10, по правому краю, Italic, назва стилю «АВТОР», відступи: верхн. – 0 pt, нижн. – 6 pt);
– назва органiзацiї, в якiй працює автор (кегель шрифта 10, по центру, normal, назва стилю «АДРЕСА УСТАНОВИ», відступи: верхн. – 0 pt, нижн. – 12 pt);
– анотація українською, російською та англійською мовами (кегель шрифта10, по центру, Bold+ Italic, назва стилю «АНОТАЦІЯ», відступи: верхн. – 0 pt, нижн. – 6 pt) ;
– основний текст наукової праці (кегель шрифта 10, абз. відступ 8 мм, по ширині, «обычный», назва стилю «ОСНОВНИЙ», одна колонка).
• Формули центрують по середині тексту і нумерують в круглих дужках по правому краю (назва стилю «ФОРМУЛА»).

• Заголовки таблиць (Bold) розмiщують по центру тексту, а нумерацію ( якщо кількість таблиць >1) – по правому краю таблиці (позначення Таблиця і Номер виділяють шрифтом типу ITALIC, кегель шрифта 10), текст таблиці – кегель шрифта 9.
• Рисунки та графіки у публікацію вставляються в одному з растрових форматів TIFF, BMP на вибір з роздільною здатністю 300 dpi. Написи на рисунках виконуються шрифтом гарнітури Тimes New Roman Cyr 10 кегля, Italic. Рисунки підписують і нумерують ( якщо кількість >1) під рисунком, по центру тексту. Додатково на дискеті або електронною поштою потрібно подати окремо всі рисунки, записані також кожен в окремим файлом в форматі TIFF або BMP.
• Посилання на лiтературу дається у квадратних дужках, а список лiтератури формується в кінці наукової праці (відступ від основного тексту 6 pt, кегель шрифта 10, ITALIC, назва стилю «ЛІТЕРАТУРА»).

ДОДАТКОВА IНФОРМАЦІЯ

У редколегію збірника необхідно подати:

1) сформований файл статті;
2) окремо файл з “шапкою” статті англійською мовою;
3) роздрукований текст статті (2 екз.);
4) експертні висновки (2 екз.);
5) витяг з рішення організації про рекомендацію до друку;
6) дві рецензії від осіб з науковим ступенем з рекомендацією до друку (зокрема одну зовнішню рецензію);
7) відомості про автора

Матеріали, подані до публікації в неповному обсязі або у вигляді, відмінному від визначеного даними вимогами, НЕ Розглядатимуться!